Vragen en antwoorden over opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers in Valkenswaard

Wat zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers?

Dit zijn asielzoekers in de leeftijd van 14-18 jaar die bij binnenkomst in Nederland niet werden begeleid door een ouder. Ze kwamen alleen of samen met andere kinderen of met andere volwassenen en vroegen hier asiel aan. De vraag naar opvangplekken voor deze specifieke doelgroep is erg groot. De opvang en begeleiding van deze jongeren is in handen van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Waarom wil de gemeente Valkenswaard alleenstaande minderjarige asielzoekers opvangen?

De humanitaire nood is hoog. Asielzoekerscentra lopen over en de toestroom van asielzoekers neemt nog steeds toe. Als Valkenswaard nemen we hierin onze verantwoordelijkheid, mede gegeven de wettelijke verplichtingen.

De opvang is hard nodig, want het COA kampt met enorme tekorten aan opvangplekken. Er komen veel asielzoekers ons land binnen. En voor asielzoekers die in ons land mogen blijven, is lang niet altijd direct een woning beschikbaar. De asielzoekerscentra zitten daardoor overvol. Het COA zoekt daarom overal in het land naar extra opvangcapaciteit. Naar aanleiding daarvan heeft ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep gedaan aan de Brabantse gemeenten om op zoek te gaan naar geschikte opvanglocaties. 

Is het besluit voor de opvang van deze jongeren definitief?

Nee. Na de besloten bijeenkomst (met persoonsgebonden aanmelding)  neemt het college van burgemeester en wethouders pas een definitief besluit.

Wat is de beoogde locatie?

Op de Leenderweg 200 staat al lange tijd een bedrijfspand leeg. Het COA onderzoekt of ze op deze locatie 75 alleenstaande minderjarige asielzoekers (in de leeftijd van 14 tot 18 jaar) op kan vangen.

Hoe lang worden de asielzoekers opgevangen?

Het gaat om de duur van 5 tot 10 jaar.

Wie worden er opgevangen?

De groep bestaat uit maximaal 75 jongeren, zowel jongens als meiden, waarvan de meesten afkomstig zijn uit Syrië, Eritrea en Afghanistan.

Wat gebeurt er in de opvang?

De jongeren ontvangen ‘bed, bad en brood’: ze kunnen slapen en krijgen maaltijden. Daarnaast is er begeleiding van de jongeren, specifiek voor deze groep minderjarigen. 

Wat voor begeleiding en vrijetijdsbesteding is er op een opvanglocatie?

Er is 24 uurs-begeleiding op de locatie door meerdere mentoren van het COA. Daarnaast heeft elke jongere een jeugdbeschermer vanuit Nidos. Nidos is de voogdij-instelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

Het COA biedt de jongeren langs twee lijnen begeleiding:

  • Aan de ene kant activiteiten gericht op het meedoen aan de Nederlandse samenleving. Mentoren begeleiden de jongeren bij hun ontwikkeling naar zelfredzaamheid/volwassenheid. Ook bereiden zij hen voor op hun toekomst in Nederland of het land van herkomst.
  • Het COA biedt aan de andere kant begeleiding in de vorm van vrijetijdsbesteding in sport en spel. Een groot deel van deze activiteiten organiseert het COA zelf. Ze maken hierbij gebruik van bestaande structuren en specialisten in de omgeving. 

Naast onderwijs en Nederlandse taallessen worden er ook educatieve activiteiten aangeboden. Denk aan OV-training, verkeerslessen, kooklessen en hygiëne. De activiteiten worden door de mentoren georganiseerd, meestal in samenwerking met organisaties in de omgeving en/of vrijwilligers. In de avond kunnen ze activiteiten ondernemen. Dit kan zijn tv kijken, sporten en creatieve activiteiten georganiseerd door medewerkers of andere organisaties. Voor een groot deel is het vergelijkbaar met wat pubers doen in een ‘gewoon’ gezin. Bij het programma houdt COA rekening met de leeftijd en de interesses van de jongeren in de noodopvang.

Hiernaast is er ook 24 uur beveiliging aanwezig.

Wanneer gaat de locatie open?

Als het college definitief besluit dat de opvang er komt, gaat deze in de loop van 2025 open.

Gaan de jongeren ook naar school?

Ja, de jongeren vallen onder de leerplichtwet en gaan naar ISK (Internationale Schakel Klas)-onderwijs. In welke school en in welke plaats dit gaat gebeuren, is nog niet bekend. 

Wie betaalt alle kosten voor de opvang, de gemeente?

Het COA betaalt de kosten voor de opvanglocatie. Het COA krijgt geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het kost de gemeente Valkenswaard dus niets.

 

Hoe ziet de opvang eruit?

In het pand komen kamers, sanitaire voorzieningen, recreatieruimtes en een kookgelegenheid.

Wie beheert de locatie?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion. Er zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de 

Hoe is de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met beveiligingsorganisatie Trigion. Er zijn medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Ook hebben de jongeren twee keer per dag (ochtend en avond) een ‘meldplicht’. Op deze manier heeft het COA de jongeren altijd in beeld. 

Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie/wijkagent. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De asielzoekers krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland. Zie ook www.coa.nl.

Waar kan ik terecht als ik vragen heb?

Voor vragen en opmerkingen: stuur een e-mail met uw naam, e-mailadres en telefoonnummer naar vluchtelingenopvang@valkenswaard.nl.

Kan ik bezwaar maken?

Ja, zodra de omgevingsvergunning is verleend, gaat de bezwaarperiode in dat belanghebbenden bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning kunnen maken. Deze periode duurt zes weken na de verlening van de omgevingsvergunning. De aanvraag omgevingsvergunning en de verleende vergunning worden gepubliceerd.

Wordt het omgevingsplan/bestemming aangepast?

Nee, de bestemming blijft hetzelfde, alleen wordt de functie/gebruik van het pand tijdelijk gewijzigd. We gaan tijdelijk afwijken van de voorschriften van het omgevingsplan voor de bewoning in het pand.

Moeten de ondernemers in de omgeving zich aan nieuwe regels houden zodra de vergunning wordt verstrekt? Denk hierbij aan bepaalde geluidsnormen ’s avonds, ’s ochtends of ’s nachts.

De aanvraag omgevingsvergunning wordt aan de geldende regelgeving (bv. omgevingsplan, technische en milieu aspecten van de omgevingswet) getoetst. 

Hoe wordt de verkeersveiligheid gewaarborgd?

Als de locatie er komt, dan nemen we maatregelen om de verkeersveiligheid te waarborgen. 

Ik lees dat er een besloten bijeenkomst komt. Hoe zit dat precies?

De direct omwonenden en bedrijven in de directe nabijheid van de beoogde opvanglocatie zijn uitgenodigd voor een besloten bewonersavond (met persoonsgebonden aanmelding). Bij deze eerste bijeenkomst worden de direct omwonenden en bedrijven gevraagd wat zij van de plannen van COA vinden en wordt er aan hen gevraagd om mee te denken. Mocht het college uiteindelijk besluiten dat de asielzoekers op die locatie opgevangen worden door het COA, dan komt de gemeente met aanvullende informatie richting alle inwoners.