Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de winkelpanden buiten het compact kernwinkelgebied.

Aanleiding

Het kernwinkelgebied in de gemeente Valkenswaard is te groot. Er is een overaanbod aan winkelpanden, wat ook blijkt uit provinciale leegstandscijfers en aanvullend onderzoek. Burgemeester en wethouders hebben daarom in september 2019 een ‘Plan van Aanpak compact kernwinkelgebied’ vastgesteld. Dit geeft tot op pandniveau aan welke winkelpanden wel en niet tot het toekomstig compacte kernwinkelgebied behoren. Op die manier worden winkels in een kleiner aaneengesloten winkelgebied geconcentreerd. Zo ontstaat een compacter en aantrekkelijker winkelgebied met minder winkelleegstand.

Veegplan Detailhandel

Met het voorontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Detailhandel’ zetten wij een belangrijke stap om het overaanbod aan winkelpanden in Valkenswaard structureel te verminderen op plekken buiten het compacte kernwinkelgebied. In dit plan krijgen veel locaties buiten het compact kernwinkelgebied waar detailhandel mogelijk is een nieuwe bestemming. In totaal gaat het om bijna 170 locaties, verspreid over de kernen van Valkenswaard en Dommelen. Belangrijk: met dit bestemmingsplan kunnen winkeliers blijven ondernemen op hun huidige locatie. Wel bevat het bestemmingsplan een uitsterfregeling. Dit betekent dat zittende winkeliers, daar waar feitelijk detailhandel wordt geëxploiteerd, hun bedrijfsvoering kunnen blijven voortzetten. Ze mogen dit zolang het pand onafgebroken als winkel wordt gebruikt. Ook mogelijkheden voor bedrijfsovernames en -opvolging op dezelfde locatie blijven bestaan. Nieuwvestiging van een winkel blijft eveneens mogelijk. Dit moet dan wel binnen drie jaar na leegstand. Bovendien moet het gaan om een winkel in dezelfde branche als voorheen aanwezig in het pand. Voor alle locaties geldt dat andere adequate gebruiksmogelijkheden beschikbaar blijven of toegevoegd worden.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 3 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In verband met de coronamaatregelen zijn de stukken niet dan wel beperkt in te zien via de (openbare) computers/schermen in het gemeentehuis, de bibliotheek of de dorpshuizen.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (3 februari 2022 tot en met 2 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.