Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Hofstraat 14.

Plangebied

Het voorliggende plan gaat uit van de sloop van het achterste deel van het bestaande bedrijfspand. Aansluitend op de bestaande woningen aan de Maalsteen worden hier vier geschakelde levensloopbestendige woningen gebouwd. Het deel aan de Hofstraat wordt herontwikkeld tot compact appartementengebouw. Een derde terugliggende laag wordt geïntroduceerd. Hoewel het deel aan de Hofstraat verhoogd wordt naar drie bouwlagen, doet het totale bouwplan stedenbouwkundig meer recht aan de omliggende schaal. Het grote bedrijfspand wordt opgeknipt in kleinere volumes.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 7 januari 2021 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Gezien de huidige lockdown maatregelen is het niet mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard, de bibliotheek van Valkenswaard, het ontmoetingscentrum de Belleman in Dommelen en het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (7 januari 2021 tot en met 3 februari 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken