Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor Dorpsstraat 50A.

Op 13 juli 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de herontwikkeling van het perceel aan de Dorpsstraat 50A.
Ter plaatse is momenteel nog een molenaarswoning aanwezig. Aan de achterzijde van de molen en de molenaarswoning betreft de grond voornamelijk braakliggend terrein. De molenaarswoning heeft bijna 10 jaar in de verkoop gestaan en 30 jaar leeg gestaan waardoor het sindsdien steeds verder vervallen is geraakt. Initiatiefnemers hebben daarom het voornemen om het gebied een impuls te geven, door op het achterliggende terrein woningbouw te realiseren, waarbij de bestaande molenaarswoning wordt gerenoveerd tot wooneenheden. Het voornemen bestaat om maximaal 11 woningen te realiseren. Aan de straatzijde en op het achterliggend terrein van de molenaarswoning zal op het maaiveld worden voorzien in parkeervoorzieningen. Rondom de woningen zullen groenvoorzieningen worden aangelegd om een kwalitatieve woonomgeving te creëren. 

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 3 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In verband met de coronamaatregelen zijn de stukken niet dan wel beperkt in te zien via de (openbare) computers/schermen in het gemeentehuis, de bibliotheek of de dorpshuizen.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (3 februari 2022 tot en met 2 maart 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken