Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor de Dorpsstraat 13a.

Plangebied

Op 1 september 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met de herontwikkeling van het perceel op de locatie Dorpsstraat 13a.

De locatie waarop het voorliggende plan ziet, betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie. De agrarische bedrijfsbebouwing is reeds jaren geleden grotendeels gesloopt. Daarnaast bevindt zich op het perceel de voormalige bedrijfswoning. Aangezien de agrarische activiteiten reeds lange tijd geleden zijn beëindigd en de locatie momenteel wordt gebruikt ten behoeve van de functie ‘Wonen’, dient de agrarische bestemming te worden gewijzigd in de bestemming ‘Wonen’. De initiatiefnemer is daarnaast voornemens bij de woning een luxe kattenhotel en ‘cattery’ op te starten, als aan de functie ‘Wonen’ ondergeschikte bedrijfsmatige activiteit (aan-huis-verbonden-beroep). De ontwikkeling draagt bij aan een gevarieerde plattelandseconomie waarbij wordt voldaan aan de kwaliteitsverbetering van het landschap middels landschappelijke inpassing op basis van het gemeentelijk beleid.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 8 juli 2021 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard. Het plan is daarnaast in te zien via de computers bij de bibliotheek in Valkenswaard en bij ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen of op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. Deze locaties zijn momenteel onder voorwaarden geopend.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (8 juli 2021 tot en met 4 augustus 2021) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Tevens is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken: