Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat een voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld voor De Wilde Wingerd.

De bestaande bebouwing (60 portiekwoningen) zal worden gesloopt. Hiervoor komen 58 nieuwe woningen voor in de plaats. De beoogde ontwikkeling bestaat uit de realisatie van 32 grondgebonden woningen en een woongebouw met 26 appartementen. Het openbaar gebied wordt opnieuw ingericht waarbij veel ruimte zal worden gereserveerd voor groen. Deze ontwikkeling is echter niet mogelijk op grond van het geldend bestemmingsplan ‘Valkenswaard Noord’. Het is daarom nodig om een nieuw bestemmingsplan op te stellen.

Terinzagelegging

De digitale versie van het voorontwerpbestemmingsplan is met ingang van donderdag 27 januari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Gezien de huidige lockdown maatregelen is het niet mogelijk om het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard, de bibliotheek van Valkenswaard, het ontmoetingscentrum de Belleman in Dommelen en het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Inspraakreactie

Tijdens de terinzagelegging van vier weken (27 januari 2022 tot en met 23 februari 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een inspraakreactie naar voren te brengen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een inspraakreactie moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Bijbehorende stukken