Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken het door de gemeenteraad (op 2 juni 2022) gewijzigd vastgestelde paraplubestemmingsplan ‘Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard (NL.IMRO.0858.PPParkWonDhWb-VA01) ter inzage ligt.

Plangebied

Dit paraplubestemmingsplan heeft als doel om verschillende (bestaande beleids-) aspecten gemeente breed juridisch-planologisch te regelen, zonder alle afzonderlijke bestemmingsplannen binnen de gemeente te hoeven herzien. Het plan heeft betrekking op parkeren, wonen, retail en waterberging in Valkenswaard.

Wijzigingen

Voor de concrete planwijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen paraplubestemmingsplan ‘Parkeren, Wonen. Retail en Waterberging Valkenswaard’, die als bijlage bij de bestemmingsplantoelichting is opgenomen. Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd:

  • Er zijn redactionele wijzigingen gemaakt ten aanzien van de toelichting en de regels

Terinzagelegging

De digitale versie van het vastgesteld paraplubestemmingsplan ‘Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard’ is met ingang van donderdag 16 juni 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 16 juni 2022 gedurende zes weken (tot en met 27 juli 2022) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.