Op 27 september 2012 heeft de gemeenteraad van Valkenswaard het bestemmingsplan Zeelberg vastgesteld. Tegen de vaststelling van dit bestemmingsplan is onder andere beroep ingesteld met betrekking tot de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ en de functieaanduiding ‘manege’. De Raad van State heeft aangegeven dat het beroep gegrond is en dat het bestemmingsplan op dit onderdeel aangepast moet worden.  Hiervoor is het bestemmingsplan Zeelberg 41a opgesteld. Het bestemmingsplan Zeelberg 41a gaat uit van de bestaande, feitelijke situatie, waarbij er uitgegaan wordt van 1 woning en de omliggende gronden de bestemming ‘Agrarisch met waarden’ hebben.

Wat betreft de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden is in de regels aangesloten bij de regels van het bestemmingsplan ‘Zeelberg’ en het bestemmingsplan ‘Buitengebied’.

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan Zeelberg 41a op 2 oktober 2014 is een aantal wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op:

  • het in de toelichting beter verwoorden van de kwaliteitsverbetering van het landschap;
  • de opname van een wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van 3 ruimte-voor-ruimte woningen.

Voor een volledig beeld van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit van 2 oktober 2014.
 

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u vooraf telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken