Het plan betreft de ontwikkeling van het voormalige schoolgebouw ’t Gegraaf. Door de sloop van het pand kan een nieuwe ruimtelijke en functionele invulling worden gegeven aan het plangebied. In het ontwerpbestemmingsplan is aangegeven dat er ruimte is voor meergezinswoningen (appartementen en zorgwoningen), inclusief de daarbij behorende openbare voorzieningen, zoals parkeerplaatsen. De huidige bestemmingen ‘Bijzondere bebouwing’, ‘Tuin I’ en ‘Groenstrook’ zullen gewijzigd worden in de bestemmingen ‘Wonen’, ‘Maatschappelijk’, ‘Groen’ en ‘Verkeer en verblijf’.

Dit bestemmingsplan is in de raadsvergadering van 22 oktober 2009 gewijzigd vastgesteld.

De wijziging ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan betreft een wijziging in de toelichting. In de toelichting wordt er nu aangegeven dat er ruimte is voor 26 appartementen in plaats van 25 appartementen.

Procedure

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening vanaf 5 november 2009 ter inzage in de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15.

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • iedereen die bezwaar heeft tegen de aangebrachte aanpassingen en doorgevoerde wijzigingen;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (ruimtelijke ordening). Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoon (040) 208 36 65.

Bijbehorende stukken