Hier vindt u alle documenten van het bestemmingsplan Valkenswaard Zuid.

Op 11 december 2007 hebben gedeputeerde staten van Noord-Brabant een besluit genomen omtrent het bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid'. In het kader van de goedkeuringsprocedure zijn er 20 bedenkingen ingekomen bij gedeputeerde staten.

Goedkeuringsbesluit

Door de provincie wordt goedkeuring onthouden aan diverse planonderdelen. Echter gelet op de ontstane bestuurlijke situatie en hetgeen is besloten tijdens de raadsvergadering d.d. 17 januari 2008 om voor wat betreft het dossier Valkenswaard-Zuid geen onomkeerbare besluiten te nemen, is het goedkeuringsbesluit opiniërend besproken tijdens de extra raadsvergadering van 24 januari 2008.

Het onderhavige goedkeuringsbesluit is intensief besproken in de kerngroep Valkenswaard-Zuid en met de externe adviseur (BRO). Ook heeft er 16 januari jl. een breed ambtelijk overleg over de materie plaatsgevonden. In deze presentatie is uitgebreid ingegaan op de planonderdelen waaraan goedkeuring is onthouden. De belangrijkste punten zijn:

  • onthouding goedkeuring aan voorschriften gedeelte Dommeldal;
  • onthouding goedkeuring aan milieucategorie 2, zoals bedoeld in de voorschriften onder de bestemming “Bedrijventerrein - uit te werken”;
  • onthouding goedkeuring zuidelijk gedeelte bedrijventerrein;
  • onthouding goedkeuring binnenplanse vrijstellingsmogelijkheid voor de mogelijke vestiging van perifere detailhandel;
  • onthouding goedkeuring op de plankaart ter hoogte van het perceel Van de Geve (Het Broek ong.l;
  • onthouding goedkeuring binnenplanse vrijstellingsregeling ten behoeve van de tijdelijke vestiging van een afhankelijke woonruimte voor mantelzorg.

De gemeente heeft geen beroep ingesteld tegen het hiervoor benoemde goedkeuringsbesluit.

Inwerkingtreding bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid'

Op 24 april 2008 (verzonden dezelfde datum) heeft de Afdeling uitspraak gedaan in de voorlopige voorzieningen van Dikker Transport B.V./A.A.L. Dikker, F. van der Heijden en de stichting Stichting Belangenplatform De Malpie. Deze voorlopige voorzieningen zijn afgewezen. Ingevolge artikel 56b van de WRO is het goedgekeurde gedeelte van het bestemmingsplan Valkenswaard-Zuid aldus op 24 april 2008 in werking getreden.

(externe link)

Samenvatting uitspraak Raad van State 25 maart 2009

Op 25 maart 2009 heeft de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: RvSt) uitspraak gedaan naar aanleiding van de ingediende beroepen tegen het besluit van de provincie inzake het goedgekeurde bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid'. De uitspraak houdt kort samengevat in dat het grootste gedeelte van het bestemmingsplan voor wat betreft het totale woningbouwgedeelte en het resterende bedrijventerrein is vernietigd.

In de uitspraak van de RvSt oordeelt de staatsraad dat het goedkeuringsbesluit behorende bij het bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid' op verschillende onderdelen niet in stand kan blijven. Formeel juridisch is Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan zet om met inachtneming van de onderhavige uitspraak een nieuw goedkeuringsbesluit te nemen. Op korte termijn (14 april 2009) vindt er ambtelijk overleg plaats om te bespreken op welke wijze de provincie denkt om te gaan met de onderhavige uitspraak. Gelet op het vervallen van artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is het niet meer mogelijk om een zogenaamd "reparatieplan" in procedure te brengen. Derhalve komt deze optie te vervallen.

Op voorhand is het van belang om op te merken dat de RvSt niet van mening is dat de ontwikkeling 'Valkenswaard-Zuid' op de beoogde plekken niet mogelijk is. Het gaat de RvSt vooral om de zorgvuldigheid van de uitgevoerde onderzoeken en daarbij behorende procedurele aspecten.

Het beoogde bedrijvengedeelte (bestemming: bedrijventerrein - uit te werken) en het beoogde woningbouwgedeelte (bestemmingen: woongebied - uit te werken 1, woongebied - uit te werken 2, gemengd - uit te werken 1 en gemengd - uit te werken 2) kunnen de toets der kritiek van de RvSt niet doorstaan. De belangrijkste argumenten hiervoor zijn:

  1. het aspect luchtkwaliteit is onvoldoende inzichtelijk gemaakt. Het toezenden van de oplegnotitie van gemeentewege is volgens de RvSt wel tijdig ingediend. Echter gelet op de late aanlevertijd in strijd met een goede procesorde;
  2. het vervallen van de aanduiding struweelvogelgebied c.q. de verkleining van deze aanduiding had door Gedeputeerde Staten geformaliseerd dienen te zijn middels een streekplanherziening, voordat Gedeputeerde Staten het bestemmingsplan goedkeurde;
  3. ten gevolge van de onthouding van goedkeuring aan de aanduiding 'hoofdontsluiting', terwijl niet tevens de andere hoofdontsluiting (lees: de Lage Heideweg) planologisch-juridisch voldoende is gewaarborgd, is er geen sprake van een goede ruimtelijke ordening.

Het beoogde natuurontwikkelingsgebied (bestemming: natuur - uit te werken) inclusief het geplande landgoed, het waterbergingsgebied en de recreatieve structuur is voor het merendeel in stand gebleven.

Hoe nu verder?

Sinds eind 2008 is van gemeentewege opdracht verleend aan Buro 5 Maastricht om te komen tot een verkavelingsplan, een uitwerkingsplan (ex artikel 11 WRO) voor het woongedeelte en een uitwerkingsplan voor het natuurgedeelte en beeldkwaliteitsplan. Door de uitspraak van de RvSt komt de juridische grondslag voor het woningbouwgedeelte (inclusief woonwagens, sportvoorzieningen en corsobouwplaats) te vervallen. De eerste conceptverkaveling van het woongebied is inmiddels voorhanden.

Zoals hiervoor is aangegeven kunnen bepaalde onderdelen inhoudelijk hersteld dan wel aangevuld worden. Zo is een actueel luchtkwaliteitsonderzoek beschikbaar en is het ontwerpbestemmingsplan 'Lage Heideweg' in procedure gebracht.

Gelet op het huidige coalitieprogramma is het niet gewenst om op korte termijn de ontwikkeling van het bedrijventerrein op te pakken. Wel biedt de uitspraak van de RvSt mogelijkheden om ook de gebreken voor dit onderdeel inhoudelijk te repareren.

Vervolg woningbouwgedeelte

Formeel zijn Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant aan zet om naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State een nieuw besluit omtrent goedkeuring te verlenen. Deze besluitvorming wordt na de zomervakantie 2009 verwacht.

Tussentijds wordt er door de gemeente gewerkt aan een nieuwe verkavelingsopzet van het woningbouwgedeelte en bijbehorend beeldkwaliteitsplan. Een mogelijkheid is dat voor het woningbouwgedeelte een ontwerpbestemmingsplan op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) wordt opgesteld. Al met al zal het woningbouwgedeelte 1 jaar vertraging oplopen.

Natuurgedeelte (inclusief landgoed)

Het overgrote gedeelte van de bestemming 'Natuur - uit te werken' is in stand gebleven. Na de zomervakantie 2009 zal het ontwerpuitwerkingsplan (op grond van artikel 11 WRO) in procedure worden gebracht.

Te downloaden:

Document download informatie: