Het bestemmingsplan Valkenswaard Noord omvat de bebouwing gelegen aan de noordrand van de kern Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de bestemmingsplannen Centrum, Kernwinkelgebied, Braken Bunders, Mozaïek, Buitengebied, Plataanlaan e.o., Eksterlaan en Dommelkwartier. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling. Wanneer deze feitelijke situatie afwijkt van de bestaande bestemmingsplanmogelijkheden (gebruik en bebouwing), zijn deze vigerende mogelijkheden in het geactualiseerde plan behouden, tenzij er doorslaggevende ruimtelijke argumenten zijn om deze te laten vervallen. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen, wezenlijk anders dan de huidige bebouwing, worden in het plan niet mogelijk gemaakt.

U kunt het bestemmingsplan online inzien op ruimtelijkeplannen.nl (externe link).

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken