Voor het perceel Unastraat ongenummerd is een wijzigingsplan met de naam 'Wijzigingsplan Unastraat' vastgesteld, waarin de bestemming van het perceel wordt gewijzigd van 'tuin I' en 'niet-industrieel bedrijfsterrein' naar 'woningen in de klasse E2e', 'tuin I', 'tuin II' en 'verkeersdoeleinden/ontsluitingsfunctie'. Het wijzigingsplan is op 17 december 2009 in werking getreden.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het ontwerpwijzigingsplan is te verkrijgen bij de afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning, team Beleid en Strategie (ruimtelijke ordening). Daarvoor moet u echter vooraf (telefonisch) een afspraak maken via (040) 208 34 79.

Te downloaden:

Document download informatie: