Het Crisis Interventie Team (CIT) Zuidoost-Brabant van Veilig Thuis voert de Spoedeisende Zorg uit. Het CIT grijpt in bij een crisissituatie waarbij er voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders) een ernstige bedreigende situatie is ontstaan. De veiligheid van het kind en de stabiliteit van het gezin kan daardoor niet meer gewaarborgd worden.

Crisissituaties kunnen worden veroorzaakt door gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen en/of psychische problemen. Een medewerker van CIT is binnen twee uur ter plaatse. Indien nodig wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Contact met het Crisis Interventie Team?

Het CIT  is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar via telefoonnummer: 088-0666987 en e-mail cit@vtzob.nl.

Wanneer belt u het Crisis Interventie Team?

Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen en jongeren probleemloos. Maar iedereen kan worden getroffen door een crisis of in psychische nood raken. Treft een crisis kinderen, dan komt de veiligheid al snel in het geding. Adequaat handelen op het juiste moment is nodig om schade te voorkomen.

Het CIT belt u als:

  • het gaat om een kind of jongere tot 23 jaar*;
  • het kind of de jongere heeft psychische, opvoedings- of gedragsproblemen;
  • de problematiek is zo ernstig dat het een gevaar oplevert voor de psychische of lichamelijke gezondheid van het kind, de jongere of de omgeving;
  • er een crisis is in een gezin bijvoorbeeld door kindermishandeling, seksueel misbruik, relatieproblemen en/of psychiatrische problemen van ouders.

*Voor jongeren van 18 tot 23 jaar geldt een andere wet- en regelgeving dan binnen de Jeugdwet. Ook jeugdige in deze leeftijdscategorie kunnen in crisis raken. SpoedvoorJeugd werkt voor deze doelgroep binnen een pilot/ oefenlaboratorium en zal binnen de mogelijkheden, bij crisis een zo goed mogelijke ondersteuning bieden. Bij crisismelding 18+ers met GGZ-problematiek bij voorkeur via huisarts(enpost).

Wie kan Crisis Interventie Team bellen?

Kinderen, jongeren of hun ouders in de regio Zuidoost Brabant kunnen het CIT zelf bellen. Maar ook iedereen die door zijn werk of in zijn omgeving met kinderen in een crisissituatie te maken krijgt. Bijvoorbeeld lokale wijkteams, huisartsen, politieagenten, leerkrachten, buren, familieleden of vrienden.

Hoe werkt het?

Als u het CIT belt, krijgt u een ervaren hulpverlener aan de lijn. Hij/zij probeert helder te krijgen wat er aan de hand is en welke zorg nodig is. Na kort intern overleg wordt u teruggebeld en verteld welke actie wordt ingezet. Indien nodig komt een medewerker van CIT naar de crisissituatie toe.

Na het oplossen van de acute crisissituatie regelt CIT de toegang naar de juiste vorm van ondersteuning en/of zorg. Daarbij speelt de inzet van de eigen kracht en de mogelijkheden van het gezin en het sociaal netwerk een rol.