Hoe de ruimte in Nederland wordt gebruikt, is vastgelegd in ruimtelijke plannen. Zowel het rijk als provincies en gemeenten stellen ruimtelijke plannen op. De Wet ruimtelijke ordening (Wro) schrijft voor hoe de plannen tot stand komen. De wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.

Om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling kenbaar te maken, stellen het rijk, de provincie en de gemeente één of meerdere structuurvisies(externe link) op voor hun grondgebied. Deze structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling. Daarnaast hebben het rijk en de provincie nog een aantal algemene regels en specifieke aanwijzingen(externe link) om bepaalde rijks/provinciale belangen verder te regelen.

Lokaal niveau

Het belangrijkste instrument voor de gemeente is het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bestemmingsplannen maken, die bindend zijn voor u als burger. Voor het totale grondgebied van Valkenswaard heeft de gemeente bestemmingsplannen vastgesteld. In deze plannen legt de gemeente vast wat de bestemming van de grond is en waarvoor panden gebruikt mogen worden. Op een kaart die bij het bestemmingsplan hoort, staan de verschillende bestemmingen aangegeven. In het plan staan ook de regels die bij de bestemmingen horen.

Zo geeft het onder meer aan waar woningen mogen staan, wat groengebied is en welke grond bestemd is voor bedrijven. Het bestemmingsplan voorkomt bijvoorbeeld dat in een groengebied zomaar nieuwe huizen worden gebouwd. En in een bestemmingsplan staan ook bouwregels voor de bebouwde omgeving.

Hieronder leest u hoe een bestemmingsplan tot stand komt en hoe u uw mening kunt geven over het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan.

Inspraak

Als voorbereiding op een bestemmingsplan zet de gemeente haar ideeën en wensen op papier. De gemeente heeft vervolgens overleg met de verschillende instanties, zoals provincie en Waterschap. In sommige gevallen informeert de gemeente de bewoners al in deze fase. Dat kan gebeuren op een inspraakbijeenkomst.

Ontwerp

Na de ambtelijk-bestuurlijke voorbereiding wordt een ontwerpbestemmingsplan vastgesteld. Dat ligt vervolgens zes weken ter visie. De tervisielegging wordt bekendgemaakt in het Valkenswaard Weekblad, het gemeenteblad en via deze website. Gedurende de termijn van tervisielegging kunt u bij de gemeenteraad uw zienswijze (bezwaren) kenbaar maken.

Vaststelling

De ingediende zienswijzen worden behandeld en het plan wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Het kan dat, onder andere door de ingediende zienswijzen, het plan gewijzigd vastgesteld wordt. Het door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan wordt opnieuw ter visie gelegd, voor het instellen van beroep.

Raad van State

Als u vindt dat de gemeenteraad bij het vaststellen van een bestemmingsplan niet of onvoldoende rekening heeft gehouden met uw belangen, heeft u vanaf het moment van tervisielegging zes weken de tijd om beroep in te stellen. Dat doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Het bestemmingsplan treedt in werking nadat de termijn van zes weken is verstreken, op voorwaarde dat er geen beroep is ingesteld in combinatie met een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State.

De gemeente Valkenswaard is druk bezig met het actualiseren van de bestemmingsplannen.