Paraplubestemmingsplan

Inwerking: 30 april 2020

Onherroepelijk: 30 april 2020

Op 18 april 2019 heeft de gemeenteraad op advies van de A2-erfgoedcommissie besloten om het gebied rondom de Eksterlaan en Merellaan aan te wijzen als beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. Na aanwijzing van het gebied tot beschermd gemeentelijk dorpsgezicht dient dit juridisch-planologisch gewaarborgd te worden. Dit kan middels een herziening van de geldende bestemmingsplannen of door middel van een paraplubestemmingsplan. Door het paraplubestemmingsplan blijven de onderliggende geldende bestemmingsplannen intact met toevoeging van een extra waarde ten behoeve van het beschermd gemeentelijk dorpsgezicht. Het doel van een beschermd stads- of dorpsgezicht is om bij wijzigingen te streven naar zo weinig mogelijk aantasting van de kenmerkende karakteristieken van het aangezicht.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: