Ontwerpbestemmingsplan 'Valkenstaete' (21 december 2023 t/m 31 januari 2024)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 21 december 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenstaete’ (NL.IMRO.0858.BPvalkenstaete-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Het plan Valkenstaete voorziet in het herontwikkelen van het winkelcentrum. In de huidige situatie is sprake van 5200 m2 winkeloppervlakte. Het winkelcentrum wordt gesloopt en de contouren van de bebouwing worden teruggebracht met meer ruimte voor groen. Er worden 81 woningen toegevoegd met behoud van 1200 m2 winkeloppervlakte. Er worden twee bouwvolumes mogelijk gemaakt waarin de woningen en het winkelaanbod zullen worden gerealiseerd.

Terinzagelegging

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Valkenstaete’ is met ingang van donderdag 21 december 2023 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (21 december 2023 tot en met 31 januari 2024) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.overheid.nl.