Ontwerpbestemmingsplan 'Eurocircuit' (12 mei 2023 t/m 22 juni 2023)

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend, dat met ingang van 12 mei 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Eurocircuit’ (NL.IMRO.0858.BPEurocircuit-ON01) ter inzage ligt. 

Bestemmingsplan

In 1971 is het Eurocircuit als eerste permanente rallycrosscircuit ter wereld geopend en met verschillende activiteiten en evenementen op het gebied van auto- en motorsport op de internationale kaart gezet. Het Eurocircuitterrein biedt in de huidige situatie ruimte aan de Nederlandse Rallycross (NRV) en de Motorsportvereniging Valkenswaard (MVV). Naast gemotoriseerde sporten biedt het terrein ook ruimte aan wielervereniging TWC de Kempen, fietscrossvereniging Lion d'Or en politiehondenvereniging de Verdediger. Het planologisch kader op het Eurocircuitterrein is echter zwaar verouderd en moet worden geactualiseerd. Als resultaat van het project Toekomst Eurocircuit heeft de gemeenteraad op 15 juli 2021 daarbij gekozen voor scenario 2, oftewel het vastleggen van het huidig feitelijk legaal gebruik op het Eurocircuitterrein in een nieuw bestemmingsplan.

Koppeling met het milieueffectrapport

Voor dit bestemmingsplan is een bijbehorend milieueffectrapport opgesteld. Het milieueffectrapport brengt de effecten van het gebruik van het Eurocircuitterrein in beeld. Doordat de gemeenteraad al in 2021 een duidelijke keuze heeft gemaakt ligt de focus van deze milieueffectrapportage op het verder onderzoeken en optimaliseren van dit scenario. Het milieueffectrapport wordt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Op het milieueffectrapport kunnen – net als op het ontwerpbestemmingsplan – zienswijzen worden ingediend.

De onderliggende onderzoeken wijken af van het ontwerpbestemmingsplan

In de voorbereiding is een andere uitwerkingsvariant als basis gehanteerd dan uiteindelijk is toegepast in het ontwerpbestemmingsplan. Er is daardoor een verschil aanwezig tussen het ontwerpbestemmingsplan en de onderliggende onderzoeken. Dit verschil is echter acceptabel omdat de onderzoeken wel een reëel en aannemelijk beeld geven van het in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen gebruik van de Eurocircuit op de omgeving. Omwille van de voortgang is daarom besloten om deze onderzoeken pas te actualiseren, voorafgaand aan de vaststelling van het bestemmingsplan.

Terinzagelegging 

De digitale versie van het bestemmingsplan Eurocircuit, inclusief de bijbehorende plan-milieueffectrapportage, is met ingang van vrijdag 12 mei 2023 te raadplegen via de gemeentelijke website www,valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft. 

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (12 mei 2023 tot en met 22 juni 2023) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de raad van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.