Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmalaan’ (NL.IMRO.0858.BPemmalaan-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Het plan bestaat uit de realisatie van 22 woningen, bestaande uit rijwoningen voor jongeren en jonge gezinnen en levensloopbestendige woningen voor met name senioren. De woningen bestaan uit vier speels geplaatste blokken die zodanig zijn gesitueerd dat er een middengebied ontstaat waar ruimte is voor groen. Het gebied blijft zowel bereikbaar vanaf de Emmalaan als via de Maastrichterweg. Het parkeren vindt plaats in clusters bij beide entrees. Hierdoor wordt voorkomen dat er in het groene middengebied geparkeerd moet gaan worden. Van een groot oppervlak aan verharding in de huidige situatie ontstaat in de nieuwe situatie een locatie met plek voor openbaar groen en voor- en achtertuinen bij de woningen. De ontwikkeling van deze woningen sluit aan bij de behoefte voor betaalbare (starters)woningen.

Terinzagelegging ontwerp bestemmingsplan

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan ‘Emmalaan’ is met ingang van donderdag 14 april 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (14 april 2022 tot en met 25 mei 2022) is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze naar voren te brengen. Schriftelijke zienwijzen dienen te worden gericht aan burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA, Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid, cluster Ruimtelijke ordening, bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083444.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat onder meer bijzondere procedurele bepalingen van toepassing zijn op de beroepsprocedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Die procedure is nu nog niet aan de orde. De Crisis- en herstelwet is te raadplegen op wetten.overheid.nl.