Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 30 december 2021 gedurende zes weken het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard (NL.IMRO.0858.PPParkWonDhWb-ON01) ter inzage ligt.

Plangebied

Dit paraplubestemmingsplan heeft als doel om verschillende (bestaande beleids-) aspecten gemeente breed juridisch-planologisch te regelen, zonder alle afzonderlijke bestemmingsplannen binnen de gemeente te hoeven herzien. Het plan heeft betrekking op parkeren, wonen, retail en waterberging in Valkenswaard

Terinzagelegging

Het ontwerp paraplubestemmingsplan ‘Parkeren, Wonen, Retail en Waterberging Valkenswaard’, ligt vanaf donderdag 30 december 2021 gedurende zes weken (tot en met 9 februari 2022) ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen op de websites www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het bestemmingsplan is ook te raadplegen op de schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15, via de computers bij ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen en de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Zienswijze

Tijdens de terinzagelegging van zes weken (30 december 2021 t/m 9 februari 2022) is het voor iedereen mogelijk schriftelijk een zienswijze in te dienen. Een schriftelijke zienswijze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Valkenswaard, postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Ook is het mogelijk om na het maken van een afspraak een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met team Ruimtelijk Beleid, bereikbaar via (040) 20 83 444.
 

Bijbehorende stukken