Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Jongeren tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen, totdat ze een startkwalificatie hebben. Voor leerlingen van 5 tot 16 jaar heet dit de leerplicht, voor jongeren tussen 16 en 18 jaar de kwalificatieplicht.

Wat is de leerplicht?

De leerplicht(externe link) houdt in dat kinderen verplicht naar school moeten. Uiterlijk de eerste dag van de nieuwe maand nadat een kind 5 jaar is geworden tot het einde van het schooljaar waarin een kind 16 jaar wordt, is het op grond van de leerplicht verplicht naar school te gaan. Als ouder moet u uw kind inschrijven op een school en ervoor zorgen dat uw kind naar school gaat. De leerplicht geldt voor ieder kind of jongere die in Nederland verblijft.

Wat is de kwalificatieplicht?

De kwalificatieplicht(externe link) start direct na de leerplicht en houdt in dat leerlingen onder de 18 jaar die geen havodiploma, vwo-diploma of een mbo-diploma op niveau 2 of hoger hebben, onderwijs moeten volgen. De kwalificatieplicht is bedoeld om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan en de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt te vergroten.

Vrijstelling van de leerplicht

Als uw kind vrijgesteld is van de leerplicht, hoeft het niet naar school. Er zijn drie soorten vrijstelling(externe link) mogelijk. Als u een vrijstelling wilt omdat uw kind een school bezoekt in het buitenland, zoals België, dan kunt u via onderstaande knop een aanvraag doen: 

Vrijstelling aanvragen schoolbezoek buitenland

Als u een vrijstelling wilt om andere redenen, kunt u contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind op school zit. Voor de gemeente Valkenswaard kan dit via het algemene nummer (040) 2083444 of stuur een mail naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. de leerplichtambtenaar.

Verlof buiten de schoolvakanties

Uw kind mag nooit zomaar van school wegblijven. Onder een aantal voorwaarden(externe link) is verlof buiten de schoolvakantie wel mogelijk. Dit verlof mag nooit langer duren dan 10 schooldagen. U moet de verlofaanvraag ten minste 8 weken van tevoren indienen bij de directeur van de school. De directeur kan u om een werkgeversverklaring of een eigen verklaring zelfstandige vragen. Soms vraagt de directeur de leerplichtambtenaar om advies. 

Schoolverzuim en spijbelen

Jongeren tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Soms zijn er redenen(externe link) waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven. Is een leerling niet op school zonder geldige reden? Dan zijn de ouders strafbaar. Of de leerling is strafbaar als hij 12 jaar is. Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school of het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) de leerplichtambtenaar. Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken.

Vragen aan de leerplichtambtenaar

De leerplichtambtenaar is gekoppeld aan de scholen binnen haar gemeente. Voor vragen kunt u dan ook contact opnemen met de gemeente waar de school van uw kind gevestigd is. Een uitzondering hierop is als u kind op school zit buiten de regio Eindhoven/De Kempen en Helmond/Peelland, dan kunt u contact opnemen met de woongemeente Valkenswaard. Voor de gemeente Valkenswaard kunt u bellen naar het algemene telefoonnummer (040) 2083444 en vragen naar de leerplichtambtenaar of u kunt een e-mail sturen naar gemeente@valkenswaard.nl t.a.v. de leerplichtambtenaar.