Vastgesteld: 1 februari 2011

In werking: 24 maart 2011

Onherroepelijk: 13 juni 2012

Inhoud uitwerkingsplan

Aan de zuidwest flank van Valkenswaard ligt het gebied 'Lage Heide'. De gemeente wil daar het volgende realiseren:

  • een dorps en landelijk woonmilieu ten zuiden van de kern Dommelen;
  • een landgoed met bijzondere, hoogwaardige woningen;
  • een grootschalig natuurgebied rond de rivier de Dommel met deels een waterbergingsfunctie.

Het uitwerkingsplan 'Lage Heide Natuur' gaat alleen over het natuurdeel inclusief het landgoed. Een en ander vindt zijn basis in het vastgestelde en onherroepelijke bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid'. Het uitwerkingsplan voorziet in de planologisch-juridische basis voor diverse planelementen, zoals hieronder beschreven:

  • De Dommel is aangewezen als Natura-2000 gebied en de naastgelegen gronden zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Hierbij is gekozen voor de bestemming “Natuur 1”;
  • Ten oosten van de Dommel herstel kampenlandschap en aanwijzing zoekgebied voor natuurcompensatie Lage Heideweg (Bestemming “Natuur 2”);
  • Ten westen van de Dommel realisatie van een landgoed (5 woningen op 3 bouwblokken). De omvang van dit landgoed is 18,5 hectare groot (Bestemming “Natuur 2 met de aanduiding “wonen” met bijbehorende bouwvlakken);
  • Het gehele gebied (inclusief landgoed) wordt recreatief (extensief wandelen) ontsloten;
  • Er wordt een groene buffer aangelegd aan de westzijde van de bedrijfspanden die zijn gelegen aan de Van Linschotenstraat;
  • Vanuit het nieuwe woongebied komt een fietsverbinding (west-oost) die aantakt op de Kromstraat.

Te downloaden:

Document download informatie: