Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenstraat 200-202’ (NL.IMRO.0858.BPmolenstraat200-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Op de locatie Molenstraat 200-202 wordt naast het exploiteren van het reeds aanwezige rijtuigenmuseum, een ruimere horecafunctie gerealiseerd, in de vorm van een zaalaccommodatie en een restaurant inclusief buitenterras en acht bovengelegen B&B-vertrekken. Daarnaast zal een nieuwe paardenstal gebouwd worden waar bezoekers (gelijktijdig maximaal vier) paarden kunnen onderbrengen. De bedoeling is dat dit gebouw tevens gaat dienen als bed-&-stalvoorziening, wat inhoudt dat bezoekers die hun paard meebrengen, in een kamer boven de stal kunnen overnachten.

Wijzigingen

Voor de concrete planwijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen bestemmingsplan Molenstraat 200-202’, die als bijlage bij de bestemmingsplantoelichting is opgenomen. Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd:

  • Aan hoofdstuk 9 van de toelichting wordt toegevoegd dat er 2 zienswijzen zijn ingediend en de nota van zienswijzen wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd;
  • De aanduiding horeca 4 is vervangen door horeca 2 en de verbeelding is hierop aangepast;
  • Ook zijn er extra voorwaarden aan artikel 5.1 onder b opgenomen, besloten bijeenkomsten in de persoonlijke levenssfeer beperkt zijn toegestaan met maximaal 150 personen en tot maximaal 2 maal per week;
  • De regels zijn aangepast onder artikel 5.3.2 ten aanzien van de voorwaardelijke verplichting. Daarnaast is de motivering aangepast ten aanzien van artikel 3.14 en 3.29 van de Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Terinzagelegging

De digitale versie van het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Molenstraat 200-202’ is met ingang van donderdag 14 april 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 14 april 2022 gedurende zes weken (tot en met 25 mei 2022) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.