Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken het door de gemeenteraad (op 26 januari 2023) gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Emmalaan’ (NL.IMRO.0858.BPemmalaan-VA01) ter inzage ligt.

Plangebied

Het plan bestaat uit de realisatie van 22 woningen, bestaande uit rijwoningen voor jongeren en jonge gezinnen en levensloopbestendige woningen voor met name senioren. De woningen bestaan uit vier speels geplaatste blokken die zodanig zijn gesitueerd dat er een middengebied ontstaat waar ruimte is voor groen. Het gebied blijft zowel bereikbaar vanaf de Emmalaan als via de Maastrichterweg. Het parkeren vindt plaats in clusters bij beide entrees. Hierdoor wordt voorkomen dat er in het groene middengebied geparkeerd wordt. Van een groot oppervlak aan verharding in de huidige situatie ontstaat in de nieuwe situatie een locatie met plek voor openbaar groen en voor- en achtertuinen bij de woningen. De ontwikkeling van deze woningen sluit aan bij de behoefte voor betaalbare (starters)woningen.

Wijzigingen

Voor de concrete planwijzigingen wordt verwezen naar de ‘Nota van zienswijzen en ambtelijke wijzigingen bestemmingsplan ‘Emmalaan’, die als bijlage bij de bestemmingsplantoelichting is opgenomen. Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd:

  • i.v.m. een overschrijding van de richtwaarden voor het maximale geluidsniveau ter hoogte van het noordelijk en westelijk gelegen bouwblok, worden maatregelen genomen in de vorm van dove gevels en een geluidsscherm. Dit is juridisch geborgd in de planregels (artikel 6 – Wonen) en op de verbeelding (door middel van specifieke bouwaanduidingen).
  • op de verbeelding zijn drie van de vier bouwvlakken qua maatvoering iets gewijzigd als gevolg van enkele aanpassingen in de ontwerptekeningen van de woningen. Het gaat daarbij om de breedte en diepte van de bouwvlakken.

Terinzagelegging

De digitale versie van het bestemmingsplan is met ingang van donderdag 16 februari 2023 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 16 februari 2023 gedurende zes weken (tot en met 29 maart 2023) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Crisis- en herstelwet

Op het bestemmingsplan ‘Emmalaan’ is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden u aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.