Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken het door de gemeenteraad (op 16 december 2021) gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Buitengebied 2’ (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied2-VA01) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

Voor de gemeente Valkenswaard is een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor het Buitengebied. Dit is een belangrijk plan voor de bewoners en de gebruikers van het buitengebied van de gemeente Valkenswaard. In het plan komen veel verschillende belangen samen, zoals natuur, landbouw, water, recreatie. Alles moet een plek krijgen en alle functies moeten met elkaar in balans zijn.

Geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk

Door de nieuwe regelgeving van o.a. de provincie en door ingediende zienswijzen kon alleen een consoliderend bestemmingsplan worden vastgesteld. Alle ontwikkelingen zijn uit het plan gehaald. Dat waren er veel. Er waren 10 veegplannen ingediend. Dit waren initiatieven die werden meegenomen in het bestemmingsplan. Er waren ook wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan, die door de provincie werden aangemerkt als ontwikkeling. Ook deze moesten helaas teruggebracht worden naar de situatie uit 2015. Tot slot waren er inwoners, die met een zienswijze een ontwikkeling hadden ingediend. Ook aan deze initiatieven kon de gemeente geen opvolging geven.

Schuilhutten en hulpgebouwen

De provincie heeft erg veel moeite met alle schuilhutten en hulpgebouwen in het buitengebied van Valkenswaard. Daarom is hiervoor apart het paraplubestemmingsplan hulpgebouwen opgesteld. Alle locaties met hulpgebouwen zijn geïnventariseerd en vastgelegd op een nieuwe kaart. Dit paraplubestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen van 28 juli tot 8 september 2021. Hopelijk wordt dit plan vastgesteld door de gemeenteraad in het tweede kwartaal van 2022. Maar de gesprekken met de provincie zijn nog gaande, dus de planning is niet helemaal voorspelbaar.

Terinzagelegging

De digitale versie van het bestemmingsplan is met ingang van donderdag 10 februari 2022 te raadplegen via de gemeentelijke website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Belangrijk is om ook op “documenten” te klikken in de rechterkolom. Daar zijn de volgende nota’s te vinden: Nota van zienswijzen, Nota van ambtelijke wijzigingen, Addendum. In die nota’s is meer informatie te vinden over specifieke locaties.

Gezien de huidige maatregelen is het alleen mogelijk om, indien u niet in de gelegenheid bent om het plan digitaal in te zien, op afspraak het plan in te zien op het gemeentehuis van Valkenswaard.

Het bestemmingsplan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen:

  • op de schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15;
  • via de computers in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen;
  • de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Digitaal spreekuur

Voor meer informatie over locaties in het buitengebied is het mogelijk om telefonisch of digitaal contact te hebben op dinsdagmiddag vanaf 16.00 uur. Vanaf 14 februari kunt u zich hiervoor aanmelden via T 040 208 34 44, cluster ruimtelijke ordening.

Beroep

Op grond van artikel 8.2, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening kan een belanghebbende met ingang van 10 februari 2022 gedurende zes weken (tot en met 23 maart 2022) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld, de gronden (motivering) van het beroep en tot slot de handtekening van indiener.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bijbehorende stukken