Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan

Inwerking: 5 augustus 2021

Onherroepelijk: 5 augustus 2021

Het bestemmingsplan ‘Stakenborgakker’ biedt een juridisch-planologisch kader voor de momenteel braakliggende gronden tussen de adressen Stakenborgakker 3 en Stakenborgakker 19. Het plan biedt de basis voor de ontwikkeling van 16 rijwoningen en 3 vrijstaande woningen, alsmede voor de aanleg van (openbare) parkeerplaatsen en een groenstrook. Het plan is op basis van een ambtshalve aanpassing in de vorm van een beperkte vergroting van de bestemming ‘Verkeer’ (ten koste van de bestemming ‘Groen’), gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst telefonisch een afspraak maken via nummer (040) 208 34 44.