Brandveiligheid, melding of vergunning

Wat is het?

Voor bepaalde gebouwen (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, café of hotel) heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig (vroeger de ‘gebruiksvergunning’). De gemeente stelt dan extra eisen aan de brandveiligheid van een gebouw als dat nodig is. Deze eisen voorkomen brand, brandgevaar en ongevallen bij brand.

Melding gebouwen of tijdelijke bouwwerken

Voor sommige gebouwen moet u een melding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente. Bijvoorbeeld voor gebouwen waar minstens 50 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. Dit geldt ook voor tijdelijke bouwwerken, zoals een bouwkeet. U doet de melding bij de gemeente. Dit is gratis.

Via Omgevingsloket Online kunt u checken of u een vergunning nodig hebt of alleen een melding moet doen.

Melding terreinen en overige plaatsen

Er is een landelijke regeling voor brandveilig gebruik en basishulpverlening op overige plaatsen (Bbgbop). Het doel van deze regeling is de brandveiligheid te verbeteren op plaatsen waar veel mensen bij elkaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan evenemententerreinen, campings en jachthavens. U bent dan verplicht een melding te doen bij de gemeente.

Hoe werkt het?

In deze gevallen vraagt u een omgevingsvergunning aan voor brandveilig gebruik:

 • U biedt slaapplekken aan meer dan 10 personen. Bijvoorbeeld in een hotel, pension, ziekenhuis of verpleegtehuis.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar aanwezig. Bijvoorbeeld in een basisschool of kinderdagverblijf.
 • In het gebouw zijn overdag meer dan 10 personen aanwezig met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Bijvoorbeeld bij een dagopvang.

Let op! Als u geen omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvraagt, terwijl dit wel had gemoeten, bent u strafbaar.

Melding

Als er minstens 50 personen tegelijkertijd bij elkaar in een gebouw zijn, doet u een melding voor brandveilig gebruik. Denk daarbij aan:

 • onderwijsgebouwen voor middelbaar en voortgezet onderwijs (voor kinderen ouder dan 12 jaar en volwassenen) 
 • lichte industrie, zoals loodsen, stallen of tuinbouwkassen
 • kantoren, bijvoorbeeld bankgebouwen, gemeentehuizen of provinciehuizen
 • bijeenkomsten in bijvoorbeeld congrescentra, kerken, wijkgebouwen of theaters
 • zwembaden, sportzalen, sporthallen of fitnesscentra
 • winkelcentra, warenhuizen, supermarkten, stationsgebouwen of winkels bij tankstations

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen. U kunt de aanvraag dan direct digitaal indienen. 

aanvraag indienen

Gebruik hiervoor uw DigiD. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag of melding alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

Vergunning aanvragen

Dien de aanvraag ruim van tevoren in. U mag het gebouw namelijk niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

 • adres en kadastrale gegevens van het gebouw
 • hoeveel mensen u toelaat in het gebouw
 • welke installaties er in het gebouw aanwezig zijn

Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente. Stuur in ieder geval een plattegrond van het gebouw mee. Op de plattegrond moeten blusmiddelen, vluchtroutes en andere brandveiligheidsvoorzieningen staan. De gemeente stuurt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag.

De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven. Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom. U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

Melding doen

Doe de melding minimaal 4 weken voordat u het gebouw gaat gebruiken. Vermeld hierbij dat het om een ‘gebruiksmelding’ gaat. De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging van uw melding. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat u aan alle eisen hebt voldaan. De gemeente kan naar aanleiding van uw melding voorwaarden stellen aan brandveilig gebruik van het gebouw. Aan deze voorwaarden moet u zich houden. 4 weken na de melding mag u het gebouw gebruiken.

Aanvullende informatie

Sinds de inwerkingtreding van de Wet op de Veiligheidsregio's voert de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost in Eindhoven brandveiligheidstaken uit voor de deelnemende gemeenten. Dit zijn preventietaken, adviestaken op gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving en brandbestrijding/rampenbestrijding.

Maakt u gebruik van een (tijdelijk) gebouw in verband met een evenement, dan gelden ook hier brandveiligheidsvoorschriften. Deze aspecten toetst de gemeente gelijktijdig in de aanvraag voor de evenementenvergunning. Meer info vindt u in de Snelbalie Vergunningen.

Heeft u een specifieke vraag over brandveilig gebruik van een pand of terrein? De gemeente is dan uw eerste ingang, maar u kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de (Vrbzo) op www.vrbzo.nl of via telefoonnummer 040 - 2608608.

Wat is tijdelijke bouw?

De regels voor brandveilig gebruik zijn landelijk geregeld in het Bouwbesluit 2012. Deze regels gelden alleen voor bouwwerken. Bij tijdelijke bouw kunt u denken aan:

 • bouwketen (bij verbouwingen)
 • grote tenten (bij bijvoorbeeld evenementen)
 • noodwoningen en kantoorruimtes (portacabin)

Het kan van geval tot geval verschillen of tijdelijke bouw een bouwwerk is.

Wat kost het?

Voor dit product zijn legeskosten verschuldigd. Raadpleeg de legesverordening.