Bestemmingsplan Zeelberg

Het bestemmingsplan Zeelberg is gelegen ten zuidoosten, net buiten de kern Valkenswaard. Dit gebied wordt globaal begrensd door de wegen de Vest, de Sil en de Budelse Baan. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplannen Buitengebied, Schaapsloop 1 en de Schaapsloop 2. Dit bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande, feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. De actualisatie heeft ook als doel om in de gehele gemeente uniformiteit en rechtsgelijkheid in de bouw- en gebruiksmogelijkheden aan te brengen. Stedenbouwkundige of ruimtelijke ontwikkelingen worden in het plan niet mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan ‘Zeelberg’ is op 27 september 2012 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

 

Wijzigingen

De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De verbeelding is aangepast bij Zeelberg 37b: het perceel achter dit adres wordt gewijzigd van bestemming ‘wonen’ naar bestemming ‘cultuur en ontspanning’ met functieaanduiding ‘creativiteitscentrum’.
  • De verbeelding is aangepast bij Zeelberg 37: het bouwblok wordt vergroot en hierdoor om de gehele hoofdbebouwing gelegd.
  • De verbeelding is aangepast bij de percelen tegenover Zeelberg 45 en 47: de bestemming van deze gronden wordt gewijzigd van bestemming ‘tuin’ naar ‘agrarisch met waarden’.
  • De verbeelding is aangepast om monumentale bomen op te nemen, zodat ze behouden en beschermd zijn tegen het kappen.
  • De verbeelding is aangepast om het attentiegebied EHS goed te begrenzen;
  • In de planregels is het artikel ‘cultuur en ontspanning’ opgenomen worden met daarin de beschrijving van de functieaanduiding ‘creativiteitscentrum’.
  • In de planregels zijn artikelen opgenomen ter bescherming en behoud van de monumentale bomen.
  • De verbeelding is aangepast bij Zeelberg 72 (amendement): het bouwblok wordt vergroot en de splitsing in drie woningen wordt mogelijk gemaakt.*

Reactieve aanwijzing

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben bij besluit van 6 november 2012 besloten voor het bestemmingsplan ‘Zeelberg’ een reactieve aanwijzing te geven ten aanzien van het ingediende amendement* dat een vergroting van het bouwblok aan de Zeelberg 72 en de splitsing in drie woningen mogelijk maakt.

De reactieve aanwijzing heeft tot gevolg dat voor Zeelberg 72 de vergroting van het bouwblok aan de oostzijde en de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden 3’ geen deel meer uitmaakt van het door de raad vastgestelde bestemmingsplan.

Het kenmerk van de aanwijzing is NL.IMRO.9930.ra0858Zeel-va01. U kunt deze aanwijzing raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Geconsolideerde bestemmingsplan

Het geconsolideerde bestemmingsplan kunt u inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: