Het bestemmingsplan is gelegen ten zuiden en zuidoosten net buiten de kern Valkenswaard. De begrenzing van de Schaapsloop 2 is afgestemd op de (in ontwikkeling) zijnde bestemmingsplannen Schaapsloop 1, Hoge Akkers, Wolberg, Zeelberg en Buitengebied. Het bestemmingsplan heeft als doel om de bestaande feitelijke situatie te verankeren in een actuele regeling, met uitzondering van illegale situaties die ruimtelijk gezien niet gewenst zijn. Daarnaast biedt het plan ook ruimte voor ontwikkeling. Het bestemmingsplan is op 30 mei 2013 door de gemeenteraad gewijzigd vastgesteld.

Wijzigingen

In hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd:

  • De toelichting is aangepast aan het meest recente provinciaal en regionaal beleid, de tabel voor de woonfunctie is aangepast: Zeelbergseweg 22 is verwijderd, de meetmethode voor de milieuzonering is aangepast, de maximale inhoud voor woningen is opgenomen, de methode van het overgangsrecht is toegelicht, de economische uitvoerbaarheid is uitgebreid, de titel ‘bijbehorende bouwwerken’ is aangepast aan ‘bijbehorende bouwwerken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde’, de tekst voor waarde-archeologie is aangepast.
  • De regels zijn aangepast aan de meest recente standaard van de gemeente Valkenswaard, nieuwe definities zijn opgenomen en definities zijn aangepast, de gebouwen en bouwwerken onder ‘agrarisch met waarden’ zijn geclusterd tot ‘agrarisch hulpgebouw’.
  • In de regels is in de bestemming ‘agrarisch met waarden’ dagrecreatie mogelijk gemaakt, de aanduiding ‘opslag’ is opgenomen, het artikel voor gebouwen is aangepast en het is aangepast aan de percelen met een aanduiding ‘bijgebouw’, zodat deze percelen 50m2 kunnen bebouwen, een artikel voor strijdig gebruik is toegevoegd; in de bestemming ‘bedrijventerrein’ zijn de aanduidingen ‘nutsvoorziening’ en ‘zend-en ontvangstinstallatie’ verwijderd, de ‘wro-zone-wijzigingsgebied’ is aangepast in ‘wro-zone-afwijkingsgebied’, een ‘wro-zone-afwijkingsgebied 3 en 4’ is opgenomen; in de bestemming ‘dienstverlening’ is een specifieke gebruiksregel opgenomen; in de bestemming ‘maatschappelijk’ is de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding ‘begraafplaats’ aangepast; in de bestemming ‘natuur’ zijn de artikelen met betrekking tot de bloemencorsolocatie verwijderd, in de bestemming ‘verkeer’ is een lid toegevoegd voor gebouwen, in de bestemming ‘wonen’ is een artikel opgenomen over de maximale inhoudsmaat voor woning, in de bestemmingen waarde-archeologie zijn de artikelen aangepast, in de bestemming ‘algemene afwijkingsregels’ is toegevoegd dat er 20% van het bebouwingspercentage afgeweken kan worden, en jongeren ontmoetingsplaatsen worden mogelijk gemaakt.
  • Op de verbeelding bij perceel Kluizerdijk 39 heeft een bouwwerk een bouwblok gekregen, bij Maastrichterweg 137 is de oostelijke tuinbestemming gewijzigd naar ‘agrarisch met waarden’, bij De Vest 76 is het bouwblok aan de voorzijde aangepast, bij De Vest 27 is het bouwblok aan de voorzijde aangepast, het wijzigingsplan ‘Schaapsloop 2 uitbreiding begraafplaats Eikenhof’ is opgenomen, de bijbehorende bouwwerken van bedrijfswoningen zijn opgenomen in het bouwblok, de bouwwerken gelegen in het landelijke gebied zijn geclusterd tot de aanduiding ‘agrarisch hulpgebouw’ of ‘dagrecreatie’, de wro-zone-afwijkingsgebieden zijn aangepast thv de Korte Voren, Lange Voren en Zeelbergseweg, de bloemencorsolocatie bij de Kluizerdijk 1 is aangepast, op de percelen VKW00 sectie F nr. 1823, sectie F nr. 3748 en sectie F nr. 3749 wordt de aanduiding ‘bijgebouw’ opgenomen, zodat op deze percelen 50m2 bebouwd kan worden, op het perceel Kluizerdijk 25 wordt een deel van de tuinbestemming gewijzigd naar ‘agrarisch met waarden’ en het bouwwerk op perceel VKW00 sectie F. nr. 4316 en 4317 krijgt de aanduiding agrarisch hulpgebouw, op perceel Kluizerdijk 1 wordt de bestemming ‘dienstverlening’ gewijzigd naar ‘bedrijventerrein’ met de functieaanduidingen ‘dienstverlening’ en ‘bedrijf tot en met categorie 2’, op perceel Kluizerdijk 1 is een ‘wro-zone’afwijkingsgebied 4’ opgenomen.

Voor een volledig overzicht van de wijzigingen wordt verwezen naar het raadsbesluit (zie documenten)

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij team Ruimtelijke ontwikkeling en economie, cluster Ruimtelijke ordening. Daarvoor moet u echter eerst online of telefonisch een afspraak maken via (040) 208 35 85

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: