Inwerking: 14 mei 2020

Onherroepelijk: 14 mei 2020

Bestemmingsplan

Door onder meer ontwikkelingen in de woningmarkt zijn wijzigingen in het bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen’ nodig. Het plangebied bestaat uit 9 deelgebieden, waarvoor het stedenbouwkundig plan is aangepast. Op basis van het bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen’ (2011) zijn verspreid over deze negen deelgebieden 60 woningen planologisch direct mogelijk gemaakt. Het nieuwe plan voor de deelgebieden voorziet in de bouw van maximaal 74 woningen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om in de toekomst drie ruimte voor ruimte-woningen te realiseren in het zuiden van het plangebied.

Beeldkwaliteit

Voor de delen van het woongebied die onderdeel uitmaken van voorliggend bestemmingsplan is eveneens het beeldkwaliteitplan herzien. In dit beeldkwaliteitplan wordt aansluiting gezocht bij de ambities die verwoord zijn in het Beeldkwaliteitplan ‘Lage heide woongebied’ uit 2010. Hierdoor ontstaat één woongebied. Het vigerende beeldkwaliteitplan Lage Heide woongebied is vastgesteld als welstandsbeleid. Ook voorliggend beeldkwaliteitplan geldt als integraal toetsingskader. Het beeldkwaliteitplan is opgenomen als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan ‘Lage Heide wonen – 1e partiële herziening’.

U kunt het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Bijbehorende stukken

Te downloaden

Document download informatie