Vastgesteld: 27 juni 2013
Inwerking: 20 februari 2014
Gedeeltelijk onherroepelijk: 20 mei 2015

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht:

Burgemeester en wethouders van Valkenswaard maken bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied (NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01) gedeeltelijk onherroepelijk is geworden. De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in de openbare vergadering van 27 juni 2013 het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd vastgesteld.


Uitspraak Raad van State

Tegen dit besluit was beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 20 mei 2015 uitspraak gedaan (zaaknummer 201307446/1/R3) en het bestemmingsplan is daarmee gedeeltelijk onherroepelijk geworden.

1. De Raad van State heeft in zijn uitspraak:

  • enkele ingediende beroepen niet-ontvankelijk verklaard;
  • enkele ingediende beroepen ongegrond verklaard;
  • enkele ingediende beroepen (gedeeltelijk) gegrond verklaard;
  • als gevolg daarvan het besluit van 27 juni 2013 op enkele onderdelen vernietigd en voorlopige voorzieningen getroffen waarbij:


a. voor het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nr. 647, en de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie H, nrs. 58, 59, 66, 67, 98,   136, 138 en 152, de dubbelbestemming ´Waterstaat - Waterbergingsgebied´ geldt;

b. de ten tijde van het bestreden besluit bestaande grondgebonden akkerbouwbedrijven geen gebruik mogen maken van de in artikel 3, lid 3.1.1, onder a, en artikel 5, lid 5.1.1, onder c, van de planregels opgenomen mogelijkheid om om te schakelen naar een grondgebonden veehouderij en dat voor het scheuren van grasland op gronden met de bestemming ´Agrarisch met waarden´ een aanlegvergunning verplicht is als bedoeld in artikel 5, lid 5.6.1, van de planregels;

c. de in artikel 34, lid 34.3.1, van de planregels vermelde omgevingsvergunning slechts mag worden verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het bestaande watersysteem;

d. voor intensieve veehouderijen geen gebruik mag worden gemaakt van de in artikel 40, lid 40.1, aanhef en onder a, van de planregels opgenomen mogelijkheid voor het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning te verlenen voor geringe afwijkingen van de in het plan voorgeschreven maten ten aanzien van bebouwde oppervlakten met ten hoogste 10%;

e. geen gebruik mag worden gemaakt van de in artikel 5, lid 5.6.1, aanhef en onder a, van de planregels opgenomen mogelijkheid voor het bevoegd gezag om een omgevingsvergunning te verlenen voor het oprichten van een kuilvoerplaat buiten het bouwvlak;

f. geen erfafscheidingen op gronden met de bestemming ´Groen - Landschapselement´ mogen worden gebouwd;

g. de aanduiding ´maximum oppervlakte bijgebouwen = 630 m²´ aan de percelen Molenstraat 197 en 199 te Valkenswaard is toegekend;

h. de bestaande legale horecabedrijven in het plangebied in werking mogen zijn op grond van het ter plaatse voorheen geldende regime.

Bovengenoemde getroffen voorlopige voorzieningen vervallen op het tijdstip van inwerkingtreding van een bestemmingsplan als bedoeld onder 3 voor de onder 3a t/m h vermelde planonderdelen;

2. De Raad van State heeft in zijn uitspraak de gemeenteraad opgedragen om binnen 4 weken enkele onderdelen uit de uitspraak in het elektronisch vastgesteld plan, dat op de landelijke voorziening te raadplegen is, te verwerken. Met de versie van het bestemmingsplan welke vanaf 25 juni 2015 raadpleegbaar is, is uitvoering gegeven aan de uitspraak van de van de Raad van State voor zover het de onderdelen betreft waarvoor de opdracht is gegeven om deze binnen 4 weken te verwerken.

3. De Raad van State heeft in de uitspraak bepaald dat de gemeenteraad voor:

a. de plandelen met de bestemming ´Agrarisch met waarden´ voor het perceel kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie D, nr. 647, en de percelen kadastraal bekend gemeente Valkenswaard, sectie H, nrs. 58, 59, 66, 67, 98, 136, 138 en 152, voor zover niet is voorzien in de dubbelbestemming ´Waterstaat - Waterbergingsgebied´;

b. artikel 3, lid 3.1.1, onder a, en artikel 5, lid 5.1.1, onder c, van de planregels, voor zover daarin mogelijk is gemaakt om een grondgebonden akkerbouwbedrijf om te schakelen naar een grondgebonden veehouderij;  

c. artikel 34, lid 34.3.3, van de planregels, voor zover niet is bepaald dat geen onevenredige afbreuk mag worden gedaan aan het bestaande watersysteem;

d. artikel 40, lid 40.1, onder a, van de planregels, voor zover uitbreiding van bebouwing van intensieve veehouderijen in extensiveringsgebied niet is uitgesloten;

e. artikel 5, lid 5.6.1, aanhef en onder a, van de planregels, voor zover niet is bepaald dat voor kuilvoerplaten geen gebruik mag worden gemaakt van de afwijkingsbevoegdheid;

f. artikel 12, lid 12.2.1, van de planregels;

g. de aanduiding ´maximum oppervlakte bijgebouwen = 520 m²´ voor de percelen Molenstraat 197 en 199 te Valkenswaard;

h. artikel 13 van de planregels,

binnen een termijn van 26 weken een nieuw besluit moet nemen.

Het gedeeltelijk onherroepelijk bestemmingsplan en de uitspraak van de Raad van State is te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het IDNnummer van het bestemmingsplan is: NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01. De gerechtelijke uitspraak is ook in te zien op ruimtelijkeplannen.nl(externe link). Het IDNnummer van de gerechtelijke uitspraak is NL.IMRO.0858.GUbuitengebied-VA01. Wilt u de gerechtelijke uitspraak liever downloaden? U vindt deze bij de documenten.

Informatie

Informatie over het bestemmingsplan kunt u krijgen bij het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenswaard. Daarvoor moet u wel eerst online een afspraak maken of bellen met telefoonnummer (040) 208 34 44.

Bijbehorende stukken

Te downloaden:

Document download informatie: