Het beleid en de uitvoering van de subsidieverstrekking zijn vastgelegd in de Kadernota Subsidiebeleid 2016, de Algemene Subsidieverordening 2016(externe link) en de Nadere Regel Subsidieverstrekking Algemeen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele subsidie:

  • incidentele subsidie: een eenmalig subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteel karakter
  • structurele subsidie: subsidie die per kalenderjaar of voor een jaarlijks terugkerende activiteit wordt verstrekt

De Subsidie Adviescommissie brengt advies uit aan het college van B&W over subsidieaanvragen en/of -vaststellingen.

Zij leest en beoordeelt subsidieaanvragen, neemt deel aan vergaderingen, geeft een deskundig oordeel en treedt in overleg met aanvragers over de wensen en eisen van de subsidieverlener en de mogelijkheden die de aanvrager kan bieden.

Op dit moment bestaat de Subsidie Adviescommissie uit twee kamers; een kamer Bevorderen Sociale Cohesie en een kamer Evenementen, Sport en Cultuur.
Deze kamers geven een advies over de ingekomen aanvragen. 

De uiteindelijke subsidieverlening en/of -vaststelling is een bevoegdheid van het college van B&W.

Behalve gemeentelijke zijn er ook regionale, provinciale en landelijke subsidieverstrekkende instanties.
Deze staan op 'Vindsubsidies'.

Vindsubsidies(externe link)