De locatie Barentszstraat ligt in de wijk Kerkakkers ten zuiden van het bebouwingslint langs de doorgaande Dommelseweg. Het plangebied wordt begrensd door de Barentszstraat en de achterzijde van de woningen aan de Dommelseweg en de Columbusstraat. Verder ligt de locatie nabij het bedrijventerrein aan de Van Linschotenstraat. Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 3.000 m².

ligging barentszstraat

Op de locatie stond tot voor kort nog een voormalige school die nog een aantal jaren onderdak heeft geboden aan de voedselbank (De Boodschappenmand). Inmiddels is het gebouw gesloopt en ligt het terrein braak. De locatie is lange tijd niet voor herontwikkeling in aanmerking gekomen door de aanwezigheid van een grondwerkersbedrijf aan de overzijde van de Barentszstraat. Op die locatie zijn recent woningen gebouwd (Henry Hudsonhof), waardoor we nu ook dit braakliggende terrein kunnen ontwikkelen voor woningbouw.

Ruimtelijke analyse

Als eerste is er een ruimtelijke analyse van de locatie gemaakt. Daarbij is veel aandacht besteed aan de aanwezige stedenbouwkundige structuren, omliggende functies, groen en verkeer. Ook is er gekeken naar beleid zoals volkshuisvesting en parkeren. Op basis van deze analyse zijn een aantal uitgangspunten en aandachtspunten geformuleerd.

  ruimtelijke analyse Barentszstraat

  Uitgangs- en aandachtspunten:

  • trottoir Columbusstraat in een rechte lijn doorzetten in plangebied;
  • gebied ten zuiden van het trottoir inrichten als onderdeel van de bestaande groenzone;
  • bestaande bomen behouden/integreren in het groengebied, en het zicht hierop behouden
  • grondgebonden woningbouw;
  • voorzijde creëren richting de Columbusstraat en Barentszstraat; niet richting de achterzijden van de Dommelseweg en de garageboxen achter de Columbusstraat;
  • situering bestaande rijwoningen noordzijde Columbusstraat is richtinggevend voor de verkaveling;
  • aansluiten op de getrapte situering van de noordelijke bebouwing aan de Barentszstraat;
  • maximale bouwhoogte twee lagen met kap;
  • parkeernormen conform beleidsnota Parkeernormering van de gemeente Valkenswaard (vrijstaand/geschakeld = 2,0 pp/woning, 2 tot 3 aan elkaar gebouwde woningen = 1,8 pp/woning, 4 of meer aan elkaar gebouwde woningen = 1,55 pp/woning).

  Stedenbouwkundig plan

  Barentszstraat Stedenbouwkundig plan

  Op basis van de ambities en de uitgangspunten die voortvloeien uit de analyse van het plangebied is een stedenbouwkundige verkaveling opgesteld. Het plan gaat uit van 12 rijwoningen onderverdeeld in 2x6 woningen georiënteerd aan de Barentszstraat en de Columbusstraat. Deze oriëntatie sluit aan bij de bestaande structuren en voorkomt dat de achterkanten van de Dommelseweg en de garageboxen achter de Columbusstraat in het zicht komen voor de omgeving of voor de nieuwe bewoners. De groenzone aan de zuidzijde blijft behouden en wordt zelfs vergroot. De grond ten zuiden van het nieuwe voetpad wordt toegevoegd aan het groen.

  Typologie

  Er komen hier sociale huurwoningen. De locatie Barentszstraat maakt onderdeel uit van de prestatieafspraken met Woningbelang om te zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar komen voor jongeren en jonge gezinnen met een beperkt budget.

  Voor de gemeente Valkenswaard is het belangrijk dat jongeren en jonge gezinnen in de (eigen) gemeente terecht kunnen voor een woning. Als er onvoldoende aanbod aan woningen is, dan trekken zij weg uit het dorp, of kunnen zij hier niet komen wonen. Omdat Valkenswaard, net als veel gemeenten, vergrijst en ontgroent, wil de gemeente met name op deze doelgroepen inzetten.   

  Verkeer en parkeren

  De benodigde parkeerplaatsen zijn voorzien in een parkeerhof dat aansluit op de Columbusstraat. Op basis van het parkeerbeleid zijn er 19 parkeerplaatsen nodig. In het plan is ruimte voor 24 parkeerplaatsen. Parkeren kan dus goed opgelost worden binnen de grenzen van het plangebied.

  Benodigde parkeerplaatsen
  Typologie woningenAantalParkeernormBenodigd aantal parkeerplaatsen
  Woningtype III121,5518,6
  Totaal12 18,6 (afgerond 19)