Welstandscommissie

De welstandscommissie is een onafhankelijke commissie en adviseert burgemeester en wethouders of een vergunningsplichtig bouwwerk voldoet aan de welstandscriteria zoals die in de Nota ruimtelijke kwaliteit staan omschreven. De welstandscommissie beoordeelt daarbij de verschijningsvorm van het bouwplan op zich als in relatie met de omgeving. Daarbij spelen de gekozen materialen, kleurstellingen en details een belangrijke rol.

Elk vergunningsplichtig bouwwerk, met uitzondering van een tijdelijke bouwwerk en huisvesting i.v.m. mantelzorg, wordt getoetst aan de welstandscriteria. Voldoet een bouwplan niet aan de welstandscriteria dan mag de omgevingsvergunning niet worden verleend, tenzij burgemeester en wethouders vinden dat andere argumenten zwaarder wegen.

In de Nota ruimtelijke kwaliteit is bepaald welke welstandscriteria en welstandsniveaus er gelden voor de verschillende delen van de gemeente. Die criteria zijn ontleend aan een beschrijving van de identiteit van de betreffende buurt of wijk.

Elke dinsdagmorgen in de even weken beoordeelt de welstandscommissie bouwplannen. De agenda wordt iedere maandag opgemaakt. Uitslagen worden elke dinsdag aan het eind van de dag of op woensdagochtend kenbaar gemaakt.

Excessenregeling

In de Nota ruimtelijke kwaliteit (paragraaf 5.3) is ook een excessenregeling opgenomen.

De excessenregeling is bedoeld voor bouwwerken die een breed gedragen negatieve invloed hebben op de omgeving. Deze bouwwerken kunnen achteraf worden getoetst aan de welstandscriteria. Als de welstandcommissie van oordeel is dat het bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand, dan kunnen burgemeester en wethouders de eigenaar aanschrijven om de strijdigheid van het bouwwerk aan te passen en daarmee op te heffen. De excessenregeling geldt zowel voor vergunningsplichtige als vergunningsvrije bouwwerken.