Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat met ingang van 18 augustus 2022 gedurende zes weken het op 21 juli 2022 door de gemeenteraad vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkeind’ (NL.IMRO.0858.BPkerkeind-VA02) ter inzage ligt.

Bestemmingsplan

De ontwikkeling gaat uit van de realisatie van 8 (half)vrijstaande woningen. De woningen zullen met de voorzijde gericht zijn op het Kerkeind, waarmee de stedenbouwkundige kwaliteit aan het Kerkeind wordt verbeterd. In het plan wordt bij elke woning ruimte gereserveerd voor twee parkeerplaatsen.

Op 30 april 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Kerkeind’ vastgesteld. Tegen het vaststellingsbesluit is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). Bij tussenuitspraak van 16 februari 2022, zaaknummer 202003437/1/R2, heeft de Raad van State de gemeenteraad de opdracht gegeven om de gebreken in het besluit van 30 april 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kerkeind’ te herstellen.

Wijzigingen ten opzichte van het op 30 april 2020 vastgestelde bestemmingsplan

In de toelichting van het bestemmingsplan zijn een aantal aspecten nader gemotiveerd. Er is een inzichtelijke afweging gemaakt over het door de omwonenden voorgestelde alternatief. Daarnaast is gemotiveerd dat er sprake is van een aanvaardbare toename van verkeersbewegingen en dat het plan niet leidt tot een verkeersonveilige situatie door kerende auto’s. Tot slot is inzichtelijk gemaakt dat de parkeerbehoefte door aan-huis-verbonden beroepen niet leidt tot een onaanvaardbare situatie.

Terinzagelegging

Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Kerkeind’ is vanaf 18 augustus 2022 te raadplegen op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link).

Het plan is ook, tijdens openingstijden, digitaal te raadplegen op de openbare computers in de hal van het gemeentehuis en in de bibliotheek in Valkenswaard, in ontmoetingscentrum De Belleman in Dommelen en in het Dorpshuis in Borkel en Schaft.

Beroep

Met ingang van 18 augustus 2022 kan gedurende zes weken (tot en met 28 september 2022) tegen het besluit omtrent vaststelling van het bestemmingsplan ‘Kerkeind’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

In het verbindende deel van het bestemmingsplan (regels en verbeelding) zijn geen wijzigingen doorgevoerd. Op grond van artikel 6:13 Awb bestaat daarom de mogelijkheid om beroep in te stellen enkel voor degenen die tegen het vaststellingsbesluit van 30 april 2020 reeds beroep hebben ingediend.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.