De gemeente Valkenswaard geeft ook voor 2023 diverse kavels landbouwgrond uit in geliberaliseerde pacht. De uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoud een kavel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven. 

Sinds 1 januari 2016 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) het goedkeuren van geliberaliseerde pachtovereenkomsten gedigitaliseerd. Voortaan moet in de pachtovereenkomst het KvK-nummer, BSN of RVO relatienummer staan. Voor de geliberaliseerde pacht 2023 moet u deze gegevens daarom opgeven. Indien u als natuurlijk persoon pacht moet het BSN nummer worden opgegeven. Voor een bedrijf moet het KvK nummer worden ingevuld. De gemeente zal de pachtovereenkomsten overigens niet digitaal indienen bij de RVO.

Uit te geven kavels pachtgrond 2023

Pachtnr.

Adres

Kadastraal

Oppervlakte ±

NB

GP034

Achter Dorpsstraat

BKL F 336

0.90.30

1

GP043

Het Broek

VKW H 55

0.83.60

 

GP079

De Voort

VKW G 1974 ged. + 4889 ged.

0.76.83

1 + 9

GP083

Venbergseweg

VKW H 52 + 53 + 54

1.52.30

GP086

De Vest

VKW I 513 ged.

0.55.00

GP094

Min. Aalbersestraat

VKW A 685

0.55.10

GP100

Luikerweg

BKL F 11 ged.

2.42.72

1

GP103

Poterseind

BKL E 449

1.00.10

GP104

Poterseind

BKL E 450

1.79.60

GP105

Abdijweg

BKL E 668

2.03.20

GP113

Brugseheide

VKW K 192

1.58.11

GP116

Hoeverdijk

BKL F 227

3.99.30

GP119

‘t Heike

VKW G 700

3.03.46

GP133

Nabij Mgr. Smetsstraat

VKW H 431 ged.

1.10.63

9

GP136

Nabij Goorkes/Dommel

VKW E 511 ged. + 2005 ged. + 2006 ged. + 3923 ged.

2.61.02

2 + 3

GP137

Kromstraat/Luikerweg

VKW D 2608 ged. + 4738 ged.

1.37.69

2

GP141

Het Broek

VKW H 101 ged. + 134 ged. + 135 ged.

5.76.86

2 + 4

GP142

Het Broek

VKW G 5292

4.19.06

5

GP144

Het Broek

VKW H 97 ged. + 105 ged. + 176 ged.

3.12.69

2

GP151

De Weegbree/ Kornoeljelaan/ Lijsterbeslaan

VKW A 2866 ged. + 2876 ged. + 3377 ged. + 2881 ged. + 208 + 211 + 221 + 2573 + 2575 + 2882 + 2483 ged.

7.97.82

6 + 7 + 9

GP154

Mgr. Smetsstraat

VKW H 110

2.33.58

1 + 8

GP155

De Vest

VKW I 348 + 359 ged.

1.45.50

2

GP156

Nabij Mgr. Smetsstraat

VKW H 561 ged.

1.78.71

1 + 8

GP162

Venbergseweg/ Victoriedijk

VKW H 561 ged.

2.93.20

8

GP163

Victoriedijk

VKW H 431 ged.

1.88.11

8 + 9

GP164

Loonderweg/’t Heike

VKW G 694 ged. + 695 + 696 ged.

2.26.91

1

GP168

Victoriedijk

VKW K 1032 ged.

0.75.32

1 + 8

GP169

Schans van Weert

VKW K 983

1.94.72

Uitgiftecriteria en gunning

1.    Verpachting vindt alleen plaats aan agrarische ondernemers en gevestigd in de gemeente Valkenswaard.
2.    Als agrarisch ondernemer wordt diegene aangemerkt die zijn hoofdinkomen (minimaal 50%) uit de landbouw verkrijgt. De toegewezen kavel moet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd conform het bepaalde in artikel BW 7:312.
3.    Zowel grondgebonden als niet-grondgebonden bedrijven komen in aanmerking voor pacht.
4.    Bloembollenteelt (inclusief dahliateelt) is niet toegestaan op de uit te geven grond.
5.    Om voor pachtgrond in aanmerking te komen dient zowel inschrijver als gelieerde natuurlijke personen dan wel onderneming tijdig aan alle betalingsverplichtingen voor grond- en pachtzaken aan de gemeente Valkenswaard te hebben voldaan.
6.    Inschrijving geschiedt, waar mogelijk en behoudens onvoorziene omstandigheden, voor een periode van drie (oogst)jaren. Uitgifte geschiedt voor de duur van drie (oogst)jaren waarbij de gemeente zich het recht voorbehoudt een pachtperceel slechts eenmaal of tweemaal voor één (oogst)jaar in pacht uit te geven.
7.    Inschrijvingen zijn onherroepelijk.
8.    Het pachtperceel wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver. Bij toewijzing bestaat wilsovereenstemming die nader wordt geformaliseerd in een pachtovereenkomst, die voor goedkeuring wordt voorgelegd aan de Grondkamer.
9.    Het is mogelijk om voor meerdere percelen in te schrijven.
10. Bij gelijke hoogste inschrijvingen voor hetzelfde perceel zal eerst worden toegewezen aan agrarische ondernemers die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij deze uitgifte toegewezen hebben gekregen.
11. Zo nodig vindt toewijzing plaats door openbare loting. Loting geschiedt onder gelijke hoogste inschrijvers die voldoen aan alle criteria. Zij die nog geen grond van de gemeente in geliberaliseerde pacht hebben of bij een eerdere trekking toegewezen hebben gekregen, hebben voorrang. Loting geschiedt op volgorde van pachtperceelnummer (GP001 en verder).
12. Indien geen van de inschrijvers aan alle criteria voldoet, wordt toegewezen aan de hoogste inschrijver.
13. Bij de eerstvolgende inschrijving kunnen agrarische ondernemers aan wie de voorgaande periode een perceel is toegewezen wederom deelnemen. Bij meerdere hoogste inschrijvingen zal toewijzing eerst plaatsvinden aan nieuwe kandidaten die voldoen aan de criteria. Zo nodig vindt toewijzing plaats door openbare loting.
14. Inschrijving kan slechts plaatsvinden met het hiervoor door de gemeente Valkenswaard opgestelde inschrijfformulier. Andere inschrijvingen worden niet in behandeling genomen.
15. Inschrijfformulieren die te laat worden ontvangen en/of onvolledig zijn ingevuld en/of waarbij de bijlagen onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen.
16. Inschrijvingen met hetzelfde adres worden gezien als één inschrijving.
17. Bij het inschrijfformulier moet een kopie van de meest recente Landbouwtelling (2022) toe worden gevoegd.
18. Kosten van de Grondkamer en de wettelijk verrekenbare lasten van de gronden komen voor rekening van pachter.
19. De gemeente behoudt zich het recht voor om aanvullende gegevens van inschrijver te verlangen.
20. De gemeente behoudt zich het recht voor om inschrijvingen te weigeren.
21. De gemeente behoudt zich het recht voor om bij verzuim een pachter uit te sluiten van inschrijving voor het volgende pachtjaar.
22. De gemeente behoudt zich het recht voor om niet tot gunning van de pacht over te gaan.

Pachtprijs en kosten Grondkamer

 • Er geldt géén maximale inschrijfprijs.
 • Het tarief voor behandeling van de geliberaliseerde pachtovereenkomst door de Grondkamer bedraagt € 144,00. Dit tarief wordt door de gemeente Valkenswaard doorbelast aan de pachter.

 Inschrijving

Inschrijvingen voor de uit te geven percelen kunnen enkel en alleen worden aangeboden aan Pachtzaken van de gemeente Valkenswaard op woensdag 11 januari 2023 en donderdag 13 januari 2023 tussen 08.30 en 12.30 uur, in de centrale hal van het gemeentehuis, de Hofnar 15 te Valkenswaard.

Alleen inschrijvingen op de gemeentelijke inschrijfformulieren worden in behandeling genomen. Inschrijfformulieren zijn tijdens de ter inzage legging verkrijgbaar op internet: www.valkenswaard.nl. Ingediende inschrijvingen zijn vertrouwelijk/geheim tot na vaststellen van de uitgifte 2023. Alle inschrijvingen moeten in gesloten envelop onder de vermelding “Geheim” en “t.a.v. Pachtzaken” worden aangeboden aan Pachtzaken.

Loting

Indien noodzakelijk zal een loting plaatsvinden op donderdag 16 januari 2023, de daarbij betrokken inschrijvers ontvangen daarvoor een uitnodiging.

Informatie

Alle informatie over de uitgifte staat vanaf woensdag 21 december 2022 op de gemeentelijke website: www.valkenswaard.nl/overige-bekendmakingen.

Het verplichte inschrijfformulier is te downloaden via de website. Voor vragen kunt u een e-mail sturen naar pacht@valkenswaard.nl Of op maandag en donderdag tussen 09.00 en 12.30 uur bellen met Pachtzaken van de gemeente, telefoon 06-23814105.

 1. In de pachtovereenkomst zal de navolgende bijzondere bepaling worden opgenomen:
  Dit pachtobject betreft grasland op het moment van uitgifte en dient als zodanig gebruikt te worden. Scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai en dus niet voor de teelt van veevoeder- of akkerbouwgewassen.
 2. Aanvullende bepalingen:
  ·         Het pachtobject mag uitsluitend worden gebruikt als gras- en/of hooiland. Het is niet toegestaan het pachtobject door te zaaien, te scheuren of toe te laten dat dit door derden gebeurd.
  ·         Ter bevordering van het ontstaan van een kruiden- en faunarijk grasland is het gewenst dat het fosfaatgehalte in de bodem afneemt. Bemesting met het voedingselement fosfaat en/of aanvoer van dierlijke mest is zodoende nadrukkelijk niet toegestaan. Evenmin is het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan.
  ·         Om de fosfaatuitmijning te bevorderen wordt bemesting met overige voedingselementen, zoals bijvoorbeeld stikstof, toegestaan en is de afvoer van de grasoogst vereist door middel van maaien (en afvoeren) en beweiding met rundvee (paarden zijn niet toegestaan).
  ·         De beweiding met rundvee (paarden zijn niet toegestaan) is daarnaast vereist omwille van de beeldkwaliteit, Lage Heide Natuur is immers ook bedoeld als uitloopgebied voor de bewoners nabij en andere liefhebbers.
  ·         Pachter dient het gras tenminste één keer te maaien en af te voeren tussen 1 mei en 30 juni 2023. Het moment van maaien dient hierbij, uiterlijk binnen 2 dagen nadien, per e-mailbericht aan de gemeente bekend gemaakt te worden op het adres pacht@valkenswaard.nl met daarbij vermelding van het nummer van de pachtkavel. Binnen 10 dagen na uitvoering van het maaiwerk, dient het maaisel van het pachtobject te zijn afgevoerd.
  ·         Bij maaiwerkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met bijzondere soorten zoals broedvogels.
  ·         Vanaf 30 juni 2023 dient beweiding met rundvee (paarden zijn niet toegestaan) plaats te vinden, de beweidingsperiode eindigt uiterlijk 1 november 2023. Het moment van inscharen en de aantallen stuks rundvee (paarden zijn niet toegestaan) dient hierbij, uiterlijk binnen 2 dagen nadien, per e-mailbericht aan de gemeente bekend gemaakt te worden op het adres pacht@valkenswaard.nl met daarbij vermelding van het nummer van de pachtkavel.
  ·         Het bijvoeren van het rundvee (paarden zijn niet toegestaan) met snijmais en/of ruwvoer is niet toegestaan.
  ·         Indien het pachtobject bij de aanvang van deze overeenkomst omheind is en de omheiningen niet aan de bomen zijn bevestigd, mag de pachter deze omheiningen gebruiken, mits hij die ten genoegen van de gemeente onderhoudt en deze omheiningen bij beëindiging van deze overeenkomst in goede staat aan de gemeente oplevert, zonder dat deswege enige vergoeding door de pachter gevorderd kan worden. Het staat de pachter vrij de onder deze overeenkomst vallende niet omheinde gronden al of niet te omheinen.
  ·         Indien de pachter tot het vernieuwen of wijzigen van omheiningen en andere afscheidingen wil overgaan, behoeft de wijze van uitvoering vooraf de goedkeuring van de gemeente. Het is de pachter niet toegestaan om omheiningen die niet door hem zijn aangebracht, te verwijderen. De pachter mag geen afrasteringdraden aan bomen bevestigen of bevestigd hebben.
  ·         Bij onderhoud, vernieuwen of wijzigen van omheiningen mogen geen verduurzaamde weidepalen worden gebruikt.
  ·         Het is de pachter niet toegestaan overhangende takken, struiken of ander houtgewas te verwijderen op en/of naast het pachtobject.
  ·         Toezicht op en verzorging van het rundvee (paarden zijn niet toegestaan) alsmede controle en reparaties van omheiningen wordt verzorgd door de pachter. In geen geval kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden voor schade die door het vee van de pachter aan de eigendommen van derden mocht worden toegebracht; de pachter verplicht zich dergelijke schade aan de eigendommen van de gemeente te zullen vergoeden.
  ·         De gemeente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de drinkwatervoorziening van het vee dat op de landerijen, onder deze overeenkomst vallende, al dan niet aanwezig is, noch voor de kwaliteit van het water. Het is de pachter toegestaan voor dit doel gebruik te maken van de eventuele op het gepachte aanwezige sloten, kolken, putten enz. voor die voldoende water bevatten. Schade, door vee aan de drinkplaatsen toegebracht, moet door de pachter na afloop van ieder weideseizoen op zijn kosten hersteld worden, ten genoegen van de gemeente. Het gebruik van bestaande amfibieënpoelen als drinkwatervoorziening voor het vee, is alleen in overleg toegestaan.

 3. In de pachtovereenkomst zal aanvullend op de vernoemd onder *2 aangehaalde bijzondere bepalingen, ook de volgende bepaling worden opgenomen:
  Pachter verklaart dat hij gedurende de pachtperiode medewerking zal verlenen aan het door of in opdracht van de gemeente uitvoeren van werkzaamheden en de eventueel hierbij benodigde ontsluiting over het pachtobject ten behoeve van het beheer bij de ten westen aangrenzende percelen tegen de rivier de Dommel. Pachter zal geen beletselen doen ontstaan waardoor de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden in gevaar komen.

 4. In de pachtovereenkomst zal aanvullend op de voornoemd onder *2 aangehaalde bijzondere bepalingen, ook de volgende bepaling worden opgenomen:
  Pachter verklaart dat hij gedurende de pachtperiode medewerking zal verlenen aan het door of in opdracht van de gemeente uitvoeren van werkzaamheden en de eventueel hierbij benodigde ontsluiting over het pachtobject ten behoeve van het beheer bij de ten oosten aangrenzende percelen. Pachter zal geen beletselen doen ontstaan waardoor de voortgang van de voorgenomen werkzaamheden in gevaar komen.

 5. In de pachtovereenkomst zullen de navolgende bijzondere bepalingen worden opgenomen:
  ·            Het pachtobject mag uitsluitend worden gebruikt als hooiland. Het is niet toegestaan het pachtobject door te zaaien, te scheuren of toe te laten dat dit door derden gebeurd.
  ·            Ter bevordering van het ontstaan van een vochtig hooiland is het gewenst dat het fosfaatgehalte in de bodem afneemt. Bemesting met het voedingselement fosfaat en/of aanvoer van dierlijke mest is zodoende nadrukkelijk niet toegestaan. Evenmin is het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan.
  ·            Om de fosfaatuitmijning te bevorderen wordt bemesting met overige voedingselementen, zoals bijvoorbeeld stikstof, toegestaan en is de afvoer van de grasoogst vereist door middel van maaien (en afvoeren).
  ·            Beweiding van het pachtobject is niet toegestaan.
  ·            Pachter dient het gras, behoudens bij het afgeplagde deel, in ieder geval minimaal 2 keer te maaien en af te voeren, de eerste keer voor 1 juli 2023 en de tweede keer voor 15 september 2023. Het moment van maaien dient hierbij, uiterlijk binnen 2 dagen nadien, per e-mailbericht aan de gemeente bekend gemaakt te worden op het adres pacht@valkenswaard.nl met daarbij vermelding van het nummer van de pachtkavel. Binnen 10 dagen na uitvoering van het maaiwerk, dient het maaisel van het pachtobject te zijn afgevoerd.
  ·            Bij maaiwerkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met bijzondere soorten zoals broedvogels.
  ·            Het is de pachter niet toegestaan overhangende takken, struiken of ander houtgewas te verwijderen op en/of naast het pachtobject.

 6. In de pachtovereenkomst zullen de navolgende bijzondere bepalingen worden opgenomen:
  ·            Het pachtobject mag uitsluitend worden gebruikt als hooiland. Het is niet toegestaan het pachtobject door te zaaien, te scheuren of toe te laten dat dit door derden gebeurd.
  ·            Ter bevordering van het ontstaan van een vochtig hooiland is het gewenst dat het fosfaatgehalte in de bodem afneemt. Bemesting met het voedingselement fosfaat en/of aanvoer van dierlijke mest is zodoende nadrukkelijk niet toegestaan. Evenmin is het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan.
  ·            Om de fosfaatuitmijning te bevorderen wordt bemesting met overige voedingselementen, zoals bijvoorbeeld stikstof, toegestaan en is de afvoer van de grasoogst vereist door middel van maaien (en afvoeren).
  ·            Beweiding van het pachtobject is niet toegestaan.
  ·            Pachter dient het gras in ieder geval minimaal 2 keer te maaien en af te voeren, de eerste keer voor 1 juli 2023 en de tweede keer voor 15 september 2023. Het moment van maaien dient hierbij, uiterlijk binnen 2 dagen nadien, per          e-mailbericht aan de gemeente bekend gemaakt te worden op het adres pacht@valkenswaard.nl met daarbij vermelding van het nummer van de pachtkavel. Binnen 10 dagen na uitvoering van het maaiwerk, dient het maaisel van het pachtobject te zijn afgevoerd.
  ·            Bij maaiwerkzaamheden zal rekening gehouden moeten worden met bijzondere soorten zoals broedvogels.
  ·            Het is de pachter niet toegestaan overhangende takken, struiken of ander houtgewas te verwijderen op en/of naast het pachtobject.

 7. In de pachtovereenkomst zal de navolgende bijzondere bepaling worden opgenomen:
  Pachter dient er rekening mee te houden dat bij het tot het pachtobject behorende perceel met het kadastrale nummer 2866 ged. uit twee delen bestaat waar een riolering met bijbehorend grondlichaam tussen is gelegen. Hierbij mogen geen grondbewerkingen plaatsvinden of andere activiteiten worden verricht waardoor schade aan de riolering en/of het grondlichaam kunnen optreden.

 8. In de pachtovereenkomst zullen de navolgende bijzondere bepalingen worden opgenomen:
  ·         Het pachtobject kan gebruikt worden voor parkeerdoeleinden in geval van drukbezochte activiteiten bij het Eurocircuit. Van de pachter wordt een coöperatieve houding verwacht om dit in goed overleg met de gebruiker(s) van het Eurocircuit mogelijk te maken.

 9. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat dit pachtperceel mogelijk slechts in het jaar 2023 in pacht wordt uitgegeven omdat de gemeente het perceel mogelijk voor andere doeleinden nodig heeft. Mocht dit niet het geval zijn, kan verlenging in 2024 en eventueel 2025 plaatsvinden op basis van dezelfde inschrijving.

 10. Inschrijver dient er rekening mee te houden dat dit pachtperceel mogelijk slechts in het jaar 2023 in pacht wordt uitgegeven omdat de gemeente het perceel mogelijk voor andere doeleinden nodig heeft. Mocht dit niet het geval zijn, kan verlenging in 2024 en eventueel 2025 plaatsvinden op basis van dezelfde inschrijving.