Subsidie beschermde gemeentelijke monumenten

De gemeente Valkenswaard ondersteunt eigenaren van beschermde gemeentelijke monumenten, zodat de monumentale waarden van deze monumenten zoveel mogelijk behouden blijven.

Aanvraagformulier subsidie gemeentelijke monumenten

Aanvraagformulier vaststellen subsidie gemeentelijke monumenten

Procedure subsidie van begin tot einde

De samenvatting van de procedure voor de subsidie ziet er als volgt uit.

 1. Indienen van een aanvraag voor subsidie met daarbij de indieningsvereisten.
 2. College beslist binnen 8 weken op de subsidieaanvraag en bericht de aanvrager hierover.
 3. Pas ná ontvangst van een positieve beslissing mag de aanvrager starten met werkzaamheden, niet eerder.
 4. De aanvrager moet binnen 26 weken na verzenddatum van de positieve beslissing starten met de werkzaamheden.
 5. De aanvrager moet de start van de werkzaamheden melden aan de gemeente.
 6. Binnen 24 maanden moeten de werkzaamheden gereed zijn.
 7. De aanvrager moet aan de gemeente melden dat de werkzaamheden gereed zijn.
 8. De aanvrager moet een aanvraag indienen voor het vaststellen van de subsidie. Daarbij voegt hij/zij een overzicht van uitgevoerde werkzaamheden, rekeningen en betalingsbewijzen.
 9. De gemeente controleert de uitgevoerde werkzaamheden in het veld, de rekeningen en betalingsbewijzen.
 10. College besluit tot vaststelling van de definitieve subsidie.
 11. De gemeente maakt de subsidie over, binnen 5 weken na bekendmaking van het besluit tot vaststelling.

De aanvraag en indieningsvereisten

Een aanvraag om subsidie moet schriftelijk door de eigenaar bij het college worden ingediend. Dat kan met een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

Dit aanvraagformulier kunt u op onze website vinden. De aanvrager dient in elk geval de volgende gegevens bij de aanvraag te voegen:

 1. een recent (< 3 jaar) bouwkundig inspectierapport van de Monumentenwacht Noord-Brabant;
 2. (detail)tekeningen van de bestaande situatie en de nieuwe situatie, waar nodig voorzien van beeldmateriaal. Afwijken hiervan kan alleen na goedkeuring gemeente;
 3. een bestek of werkomschrijving die per onderdeel is gebaseerd op een bouwkundig inspectierapport;
 4. een naar arbeidsuren en materialen uitgesplitste en gespecificeerde actuele begroting van de kosten.

Als de subsidieaanvraag onvolledig is, krijgt de aanvrager van het college de gelegenheid om de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. Als de aanvrager van deze gelegenheid geen gebruik maakt, neemt de gemeente de aanvraag niet in behandeling.

Weigeringsgronden

De gemeente kan een aanvraag om subsidie weigeren op de volgende gronden.

 1. Binnen een periode van 10 jaar vóór de aanvraag, zijn met subsidiegeld dezelfde instandhoudingswerkzaamheden uitgevoerd aan hetzelfde onderdeel van het gemeentelijk monument. Voor buitenschilderwerk geldt een periode van 5 jaar.
 2. De noodzakelijke vergunningen voor het verrichten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn niet verleend.
 3. De kosten van de instandhoudingswerkzaamheden zijn al gedekt door een verzekering.

Hoogte van de subsidie

In de verordening staat het volgende over de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele instandhoudingskosten.
  • Hierbij geldt dat de subsidiabele instandhoudingskosten minimaal € 1.250,00 moeten bedragen.
  • Het maximaal uit te keren subsidiebedrag bedraagt € 7.500,00 per 5 jaar.

Voor de minimale subsidiabele instandhoudingskosten van € 1.250,00 is gekozen, omdat het om serieuze (herstel)werkzaamheden moet gaan en niet om elk wissewasje. Daarnaast is het zo dat een eigenaar van een monument zijn eigendom op een reguliere wijze dient te onderhouden zoals elke eigenaar zijn eigendom onderhoudt. Hierdoor blijven grote onderhoudsposten zoveel mogelijk beperkt.

Monumentenwacht

Om de eigenaar te ondersteunen en het onderhoud te stimuleren biedt de gemeente de eigenaar van een gemeentelijk monumenten een abonnement aan op de Monumentenwacht. De Monumentenwacht maakt periodiek een inspectie van de onderhoudsstaat van het monument. De periodieke inspecties helpen de eigenaar om inzicht te krijgen in het uitvoeren van onderhoud- en herstelwerkzaamheden en in de termijnen waarop dit dient plaats te vinden. Dit zal een preventieve werking hebben op groot onderhoud van het monument. Om te weten of onderhoud aan de monumentale delen van het monument echt nodig is, is een dergelijk rapport ook één van de vereisten bij het indienen van een subsidieaanvraag. De monumentenwacht kan de eigenaar ook verder ondersteunen bij het in stand houden van uw monument, bijvoorbeeld door het opstellen van een onderhoudsplan.