2022 Was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen, van raadsbrede samenwerking bij het opstellen van een nieuw raadsprogramma, van een nieuwe Toekomstvisie 2040 en een nieuw college met zijn eigen collegeprogramma.
Het Jaarverslag en de Jaarrekening over 2022 zijn nu gereed. Valkenswaard sluit het jaar af met een positief resultaat van bijna 2 miljoen euro ( € 1.997.000,- ) en richt haar blik op de toekomst.

Terugblik op roerig 2022 en vooruitblik naar 2024

Valkenswaard heeft volop economische en sociaal-maatschappelijke kansen die passen binnen onze Toekomstvisie. Om deze kansen te verzilveren hebben we de laatste jaren een groot aantal ambitieuze projecten opgestart; denk aan het project Bereikbaar Valkenswaard, het Masterplan Centrum en het programma Groote Heide Dommelland. Ook in 2022 zijn stappen gezet om de ambities uit onze Toekomstvisie 2030 (en in het verlengde daarvan onze nieuwe Toekomstvisie 2040) te realiseren. Onze strategische ligging in de Brainportregio biedt mooie vooruitzichten voor de toekomst.

Tegelijk hebben we ervaren dat 2022 een uitzonderlijk turbulent jaar was, met de nasleep van corona, het stikstofdossier, de inval van Rusland in Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis, die elke inwoner heeft gevoeld en nog steeds voelt. En daar bovenop speelt een arbeidsmarktvraagstuk. Dat maakt het extra ingewikkeld om de uitdagingen waar we voor staan goed aan te kunnen pakken. We kennen in de geschiedenis maar weinig jaren waarin maatschappelijke effecten zó zichtbaar waren in gemeenteland.

Het stof van deze ontwikkelingen en onzekerheid daalt nu langzaam neer. De toekomst blijft echter onzeker en het perspectief is niet optimaal. Dat betekent dat we, ondanks de onzekerheden vóór ons, op koers moeten blijven. Met onze Toekomstvisie 2040, het Raadsprogramma en ons collegeprogramma 2022-2026, hebben we een punt op de horizon gezet en daar werken we naar toe.
 “Over 2022 hebben we laten zien dat we dit kunnen, want we zijn nog steeds een kerngezonde gemeente. Tegelijk zien we de eerste effecten van grote inflatie in onze Nota Kaders 2024. De komende jaren moeten we dus realistisch zijn. We kunnen veel ambitie hebben, maar in een wereld die zo hard verandert als op dit moment, zullen we kritisch moeten zijn op wat we willen, wat we kunnen en wat noodzakelijk is,” blikt wethouder Theo Geldens van financiën, vooruit.

Behandeling Jaarrekening en Nota Kaders

De formele behandeling van de Jaarrekening en de Nota Kaders door de raad is op donderdag 29 juni 2023. Hieraan voorafgaand staan de Jaarrekening en de Nota Kaders op de agenda van de commissievergadering op 15 juni 2023. Beide vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis. Beide vergaderingen zijn ook rechtstreeks te volgen op uw computer, tablet of telefoon via webcast: www.valkenswaard.nl/webcast.

Stukken ter inzage

Het Jaarverslag en de Jaarrekening 2022 en de Nota Kaders 2024 zijn voor iedereen te lezen op de website van de gemeente. Kijk bij www.valkenswaard.nl/commissievergadering (en kies de vergaderdatum van 15 juni). 

Fotograaf: Jurgen van Hoof