Transitievisie Warmte

De komende dertig jaar werken we in Nederland hard aan de overstap van aardgas naar een duurzame manier van verwarmen van onze woningen. Die overstap maken we niet in één keer, maar stap voor stap en buurt voor buurt, zodat we in 2050 geen CO2 meer uitstoten.

Ook in Valkenswaard gaan we op zoek naar andere manieren van verwarmen. De gemeente heeft hiervoor een visiedocument opgesteld;  de Transitievisie Warmte. Bij het maken van dit document hebben we samengewerkt met inwoners, ondernemers en belanghebbende partijen. De zoektocht naar een duurzame warmtevoorziening doen we samen; het is een opgave van ons allemaal.

Hoe hebben we de Transitievisie Warmte gemaakt?

De afgelopen periode is er hard gewerkt aan het opstellen van de Transitievisie Warmte. Die is nu klaar en doorgezet naar de raad

Wilt u weten wat erin staat? Lees hier het visiedocument Transitievisie Warmte.

Tijdens verschillende bijeenkomsten, werd iedereen bijgepraat en was er de mogelijkheid tot het stellen van vragen of het geven van uw mening. Op de volgende momenten zijn er bijeenkomsten geweest:

  • 12 juli 2021: bewonersavond waarin besproken is welke alternatieven voor aardgas in Valkenswaard mogelijk zijn. Ook stonden we stil bij wat het betekent voor inwoners om van het aardgas af te gaan. Bekijk de presentatie.
  • 21 juli 2021: denktanksessie met inwoners waarin het doel van de Transitievisie Warmte is toegelicht en de alternatieve verwarmingsbronnen zijn besproken. Ook is stilgestaan bij de impact die aardgasvrij wonen heeft op huishoudens. Vervolgens is er ruimte geboden voor het voeren van discussie en het geven van suggesties en aanvullingen. Bekijk de presentatie van de denktanksessie.
  • Enquête onder bewoners gehouden om te achterhalen hoe inwoners van Valkenswaard naar de warmtetransitie kijken.
  • 9 september 2021:  themabijeenkomst voor de raad: tijdens de themabijeenkomst is de raad bijgepraat over de laatste stand van zaken. Ga verder naar de raadspresentatie.
  • 15 september 2021: bewonersavond waarin besproken is via welk tijdspad Valkenswaard aardgasvrij wordt. U kunt de presentatie van de bewonersbijeenkomst hier terugvinden.
  • 29 september 2021: ondernemersbijeenkomst die helaas niet is doorgegaan vanwege te weinig aanmeldingen.
  • 1 december 2021: nieuwe ondernemersbijeenkomst
  • 2 december 2021: commissievergadering raad met mogelijkheid tot inspreken
  • 16 december 2021: Raadsvergadering waarbij besloten wordt over document Transitievisie Warmte

Hoe nu verder?

De besluitvorming van de gemeenteraad is openbaar en vindt in december 2021 plaats. Op 2 december is er een commissievergadering waarin de raad en insprekers praten over het document Transitievisie Warmte. Op 16 december zal de raad beslissen over de plannen. U kunt deze bijeenkomsten via webcast volgen of bijwonen na aanmelding.