Subsidies en financiering

Bijstandsverlening zelfstandigen

De gemeente Valkenswaard subsidieert in principe geen individuele ondernemers. De uitzondering daarop vormt de wettelijke regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz). Deze regeling biedt de mogelijkheid aan bedrijven in financiële moeilijkheden om een krediet aan te vragen. Ook personen die vanuit de bijstand een eigen bedrijf willen starten, kunnen in aanmerking komen voor deze regeling. De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard werken als A2-gemeenten samen op het gebied van Werk & Inkomen. Meer informatie over deze uitkering vindt u bij Direct regelen, Uitkering voor zelfstandigen (Bbz).

Kredietunie Brabant

Ondernemers uit Zuidoost-Brabant hebben de Kredietunie Brabant opgericht om de kredietverlening aan het MKB te verbeteren. De gemeente Valkenswaard heeft dit initiatief als ‘founding father’ ondersteund.

De Kredietunie Brabant brengt kredietgevers en kredietnemers bij elkaar. Zij beoordeelt en selecteert de kredietaanvragen om deze vervolgens voor te leggen aan de leden. De leden kunnen online inschrijven op een kredietaanvraag. Vervolgens zorgt de Kredietunie Brabant voor de contractuele en financiële afwikkeling van de kredieten. Een van de kredietverstrekkende leden fungeert daarbij als coach van de kredietnemer.

Regionaal Stimuleringsfonds

Het Regionaal Stimuleringsfonds is de subsidieregeling van de 21 gemeenten in Zuidoost-Brabant die samen de Metropoolregio Eindhoven (MRE) vormen. Het doel van dit fonds is om projecten te subsidiëren die de economie versterken. Ondernemers en kennisinstellingen kunnen subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een haalbaarheidsstudie, uitwerking van een business case of de ontwikkeling van een prototype.

Overige instanties

Er zijn daarnaast diverse instanties die ondernemers ondersteunen bij de financiering van activiteiten of die ondernemers vaak kosteloos adviseren over subsidies en financiering. Bij Advies en ondersteuning vindt u meer informatie. 

Subsidies

Ondernemersverenigingen

De gemeente wil het ondernemersklimaat in Valkenswaard verbeteren. Daarom is er een subsidieregeling ingesteld voor ondernemersverenigingen. Met deze regeling wil de gemeente activiteiten stimuleren die het ondernemersklimaat verbeteren. Bijvoorbeeld: het organiseren van ondernemersbijeenkomsten of workshops rondom een bepaald thema.

Voor deze subsidieregeling is jaarlijks een bedrag beschikbaar van € 5.000,-.

Gevelverbetering

Informatie subsidie voor gevelverbetering

Vragen?

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de senior beleidsmedewerker economische zaken Rob de Haas, tel. (040) 208 37 94 of e-mail: rha@valkenswaard.nl.