Spelregels (ver)bouw

Als u gaat bouwen of verbouwen, dan moet uw bouwplan voldoen aan regels. Zo wordt uw bouwplan getoetst aan het geldende bestemmingsplan, bouwverordening, de nota Ruimtelijke kwaliteit (voorheen de welstandsnota) en de technische bouwregels uit het Bouwbesluit 2012.

In het bestemmingsplan staan gebruiks- en bouwregels waaraan een bouwplan moet voldoen. De bouwverordening geeft onder meer aan dat u niet mag bouwen op verontreinigde grond en bevat regels over parkeergelegenheid bij gebouwen.

 

Informatie bouwregelgeving rijksoverheid

Vergunning of niet?

Op het Omgevingsloket online (OLO) kunt u een vergunningencheck doen en verneemt u vervolgens of uw beoogde bouwplan met of zonder omgevingsvergunning mag worden gebouwd.

Let op

Vergunningsvrij bouwen betekent niet regelvrij bouwen. Het bouwplan dient nog steeds te voldoen aan:

  • het geldende bestemmingsplan
  • de bouwtechnische regels uit het Bouwbesluit 2012
  • de Nota ruimtelijke kwaliteit
  • de bouwverordening
  • de monumentenwetgeving

U bent verantwoordelijk dat het bouwplan voldoet aan de van toepassing zijnde regels.

Daarnaast kan het zijn dat u voor uw bouwplan geen vergunning nodig heeft maar voor het gebruik van het bouwwerk wel, omdat het beoogde gebruik van het bouwplan afwijkt van de gebruiksregels van het geldende bestemmingsplan.

Procedure

Via de link productinformatie ga je naar het product ‘Omgevingsvergunning, vooroverleg’ en niet naar wonen en bouwen.