Ontwerpbestemmingsplan Eurocircuit en ontwerp Plan-MER (23 mei t/m 3 juli 2018)

Plan

Huidige bestemmingsplannen Eurocircuit

De gemeente Valkenswaard heeft de huidige geldende bestemmingsplannen van het Eurocircuit en de directe omgeving helemaal herzien. Het gaat hier om:

  1. het bestemmingsplan Buitengebied uit 1977
  2. delen van het bestemmingsplan Buitengebied uit 2013.

Abusievelijk is in het voorontwerp nog het ‘Uitbreidingsplan in hoofdzaken’ uit 1964 genoemd, dit plan heeft echter geen rechtskracht meer.

Voorbereidingsbesluit 23 mei 2017-23 mei 2018

De gemeenteraad heeft op 23 mei 2017 een voorbereidingsbesluit genomen voor het gedeelte waar motor- en autosport plaatsheeft. Hiermee is destijds een zogenaamd gebruikswijzigingsverbod voor een jaar opgelegd. Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan neemt deze voorbereidingsbescherming over. Er kunnen dus nog steeds geen nieuwe aanvragen voor gebruik worden ingediend. De voorbereidingsbescherming van het ontwerpbestemmingsplan loopt 18 weken na de start van deze tervisielegging af. Daarom moet de raad het bestemmingsplan in de raadsvergadering van september vaststellen.

PlanMER

Vanwege de omvang van de activiteiten in het plangebied en de (mogelijke) gevolgen hiervan op de omgeving, is het op grond van de Wet milieubeheer wettelijk verplicht om een milieueffectrapportage (m.e.r.) gekoppeld aan de besluitvorming uit te voeren.

Voor de planlocatie is op basis van bestaand feitelijk gebruik voor de inrichting van de rallycross sprake van een openstelling van gemiddeld meer dan acht uur per week. Voor het planologisch regelen van het Eurocircuit dient dan ook een plan-m.e.r.-procedure te worden doorlopen. Voor de inrichting van de motorcross geldt een openstelling die net onder de drempelwaarde van 8 uur of meer per week valt. Omdat hiervoor niet valt uit te sluiten dat sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, wordt ook de inrichting van de motorcross meegenomen in de plan-m.e.r.-procedure.

Bij het voorontwerpbestemmingsplan heeft de Nota Reikwijdte en detailniveau (NRD) ter inzage gelegen. Daarin werd de inhoud van de PlanMER voorgesteld. Er zijn zienswijzen ingediend die hebben geleid tot aanpassing van de inhoud van de PlanMER. De PlanMER ligt als bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan gedurende dezelfde periode ter visie en zal worden voorgelegd aan de Commissie M.E.R., het landelijk orgaan dat de milieueffecten vanuit ruimtelijke plannen beoordeeld.

Procedure

Het Ontwerpbestemmingsplan en de PlanMER liggen met ingang van donderdag 23 mei 2018 gedurende zes weken (tot en met 3 juli 2018) ter inzage. Het plan is digitaal te raadplegen via de website www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plan is verder te raadplegen

  • op de schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15;
  • via de computers bij ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen;
  • bij de openbare bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard;
  • op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

De PlanMER is als bijlage 4 bij het ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Bestemmingsplan Geluidscontour Eurocircuit van Bergeijk

De procedure daarvoor zal over enkele weken starten.

Zienswijze

Tijdens de ter inzagelegging van zes weken (dus tot en met 3 juli 2018)  is het voor iedereen mogelijk om schriftelijk een zienswijze in te brengen bij de gemeenteraad van Valkenswaard, Postbus 10100, 5550 GA Valkenswaard. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen. Ga hiervoor naar www.valkenswaard.nl/zienswijze. Voor het digitaal indienen van een zienswijze moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Tevens is het mogelijk om, na het maken van een afspraak, een mondelinge zienswijze in te dienen. Daarvoor kunt u telefonisch contact opnemen met het team Ruimtelijk Beleid en Projecten, cluster Ruimtelijke Ordening, bereikbaar via telefoonnummer 040 - 20 83 444.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 040-2083444.

Bijbehorende stukken