NIET VASTGESTELD bestemmingsplan Eurocircuit (7 november t/m 18 december 2019)

Bekendmaking artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3:12 van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard maken bekend dat de gemeenteraad op 24 oktober 2019 het bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ (NL.IMRO.0858.BPeurocircuit-ON01) niet heeft vastgesteld.

Ten behoeve van het plan is een milieueffectenrapportage opgesteld. In deze milieueffectenrapportage is ten aanzien van de effecten van stikstof- en ammoniakdepositie gebruik gemaakt van het PAS als passend beoordelingskader. Echter, door de uitspraken van de Raad van State d.d. 29 mei 2019, is het passend beoordelingskader van het PAS vervallen. Dit houdt in dat de effecten van stikstof- en ammoniakdepositie op een andere manier beoordeeld moeten worden. In afwachting van nieuwe wet- en regelgeving is dit vooralsnog niet mogelijk en de verwachting is niet dat dit op korte termijn wel mogelijk zal zijn. Hierdoor is het niet mogelijk om het bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ in de huidige vorm op korte termijn vast te stellen op een zorgvuldige en een rechtens houdbare wijze.

Terinzagelegging

Het raadsbesluit tot niet vaststellen van het bestemmingplan ‘Eurocircuit’ ligt vanaf 7 november 2019 tot en met 18 december 2019 gedurende een periode van zes weken ter inzage. Het raadsbesluit is gedurende deze periode te raadplegen op www.valkenswaard.nl/ruimtelijkeplannen en via www.valkenswaard.nl/raadsvergadering bij de stukken van de raadsvergadering van 24 oktober 2019. De stukken van het bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ zijn te vinden onder agendapunt 2.1.

Het raadsbesluit is ook te raadplegen op de digitale schermen in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard, de Hofnar 15, via de computers in ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2 in Dommelen en de Bibliotheek, de Hofnar 12 in Valkenswaard en op de digitale informatiezuil in het Dorpshuis, Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft.

Beroep

Met ingang van 7 november 2019 kan door belanghebbenden gedurende zes weken tegen het besluit tot niet vaststellen van het bestemmingsplan ‘Eurocircuit’ beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het beroepschrift moet voorzien zijn van naam en adres van de indiener, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is ingesteld en de gronden (motivering) van het beroep.

De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor:

  • degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht;
  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij niet tijdig zienswijzen over het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Gelijktijdig met het instellen van beroep kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Informatie met mondelinge toelichting over het bestemmingsplan is te verkrijgen bij team Ruimtelijke Ontwikkeling. Daarvoor dient echter vooraf (telefonisch) een afspraak gemaakt te worden via telefoonnummer 040-2083444.

Bijbehorende stukken ontwerp bestemmingsplan:

Te downloaden: