Afkoppeling regenwater in Kreijenbeek

In een deel van de wijk Turfberg, regio de Kreijenbeek, zal het regenwater zoveel mogelijk afgekoppeld worden van het rioolstelsel. Bij extreme buien, zoals die van juni 2016, blijkt de capaciteit van de riolering niet overal toereikend. Onder andere in de Dennenlaan, De Els en Sparrenlaan hebben zich toen problemen voorgedaan. Om wateroverlast in de toekomst te beperken, worden op den duur alle wijken in Valkenswaard aangepakt. Het plangebied bevindt zich ter rechterzijde van De Smelen: Bosstraat, Dennenlaan, De Els, de Kreijenbeek, Schotelmansstraat, Sparrenlaan en Valkenierstraat.

Planning afkoppelen regenwater

Onderstaand ziet u de planning over de werkzaamheden in het afkoppelgebied. De werkzaamheden zullen in 2 werkgroepen gefaseerd uitgevoerd worden. Afhankelijk van de snelheid, weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen deze mogelijk afwijken. Alle bewoners ontvangen over het specifieke straatdeel, voor de uitvoering nog een informatiebrief over exacte uitvoeringsdata, de verwachte overlast en maatregelen om de overlast zo veel mogelijk te beperken. De gefaseerde planning met plattegrond kunt u hier inzien. 

2019
Planning afkoppelen regenwater
Valkenierstraat tot Bosstraat   Half maart - eind april
Valkenierstraat tot Smelen                                                    Eind april - begin juni
Herstraten inrit Dennenlaan en inrit Smelen   Begin juni - half juni
Bosstraat Begin juni - begin juli

Groenvoorzieningen

De voorbereidingen om dit plantseizoen zoveel mogelijk bomen te kunnen planten, zijn in volle gang. Het plantseizoen loopt van november tot april. Door de werkzaamheden die nog uitgevoerd moeten worden in de Valkenierstraat en de Bosstraat, zullen we het aanplanten aan de zuidzijde van de Bosstraat (zijde Dennenberg) moeten uitstellen. Dit ter bescherming van de bomen.

Verspreid over de hele wijk zullen nieuwe bomen geplant worden. Er is gekozen voor een mooie variatie in boomsoorten. Zo planten we onder meer Honingboom, zwarte tulpenboom, Europese hopbeuk, zomerlinde, zilverlinde, beverboom en laurierkers. Daarnaast is gekozen voor de volgende struiken: gele kornoelje, wilde liguster, beukenhaag, vlinderstruiken en cotoneaster.

Ga verder naar de tekeningen met het complete groenplan

Bodemonderzoek

Bij graafwerkzaamheden zijn begin oktober 2018 naast het speeltuintje in de Kreijenbeek, nabij de Bosstraat, ondergronds kleine stukjes asbestplaat in het losse puin aangetroffen. Lees meer in het nieuwsbericht.

Nieuwsbrieven

Ga verder naar de nieuwsbrieven

Informatieavond 1 mei over Valkenierstraat

Op dinsdag 1 mei heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd voor bewoners uit de Valkenierstraat. De bijeenkomst vond plaats in de kantine van sporthal Dennenberg aan de Schotelmansstraat 25 in Valkenswaard. Inwoners zijn geïnformeerd over de komende werkzaamheden rondom het afkoppelen van regenwater en over het (verkeers)ontwerp van de straat.

Er komen nieuwe bomen in de straat. Tijdens de bijeenkomst is afgesproken dat de bewoners een keuze mogen maken uit twee soorten. De meest gekozen boomsoort wordt geplant. Bewoners ontvangen hierover binnenkort een brief. De presentatie over de plannen in de Valkenierstraat is hier terug te vinden.

Inloopbijeenkomst 23 april

Op maandag 23 april heeft de gemeente een inloopbijeenkomst georganiseerd over de werkzaamheden rondom het afkoppelen van regenwater in de Kreijenbeek. De avond vond plaats in de kantine van sporthal Dennenberg aan de Schotelmansstraat 25 in Valkenswaard. De betrokken bewoners zijn per brief uitgenodigd en konden op 23 april vrij inlopen vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Ook andere belangstellenden waren welkom.
De gemeente heeft de planning van de werkzaamheden gepresenteerd en aanwezigen konden ook het ontwerp per deelgebied bekijken.

Kappen deel bomen al gestart

Sinds 16 april is de gemeente, in samenspraak met een ecoloog, gestart met het kappen van een aantal bomen die niet kapvergunningsplichtig zijn. De kap vindt voornamelijk plaats in diverse groenstroken in de Kreijenbeek en is nodig om deze aan te passen voor het opvangen van regenwater. De bewoners hebben een brief ontvangen over de werkzaamheden.

Afkoppelen regenwater

De gemeente wil de wateroverlast aanpakken door (daar waar mogelijk) regenwater af te koppelen van het huidige rioolsysteem. Het regenwater vanuit de openbare ruimte zal zo veel mogelijk plaatselijk worden vastgehouden en geïnfiltreerd. Op deze manier wordt het water niet afgevoerd via de gemeentelijk riolering.

Hierbij kunt u het ontwerp inzien. Een gedeelte ten aanzien van de Valkenierstraat en een gedeelte van de Sparrenlaan is herzien, na aanleiding van de opmerkingen welke we tijdens de inloopavond op 10 oktober j.l. ontvangen hebben. Deze kunt u ook vinden onder de kop 'te downloaden'.

Particuliere woningen

Woont u in dit plangebied, dan kunt ook u een bijdrage leveren om het rioolstelsel te ontzien. U kunt het regenwater dat op uw dak valt afkoppelen van het riool, door een aanpassing aan uw regenpijp te maken. Hiervoor hoeven geen bouwkundige aanpassingen aan uw woning gedaan te worden. De gemeente helpt u graag met afkoppelen en biedt u twee opties:

  1. De gemeente koppelt uw woning af, de gemeente betaalt de kosten; onze aannemer zal tijdens de uitvoering van het project contact met u opnemen en afspraken maken over hoe de afkoppeling zal plaatsvinden.
  2. U koppelt zelf uw woning af, u ontvangt een vergoeding van € 300,-.

U kunt zich hieronder aanmelden

Aanmelden afkoppelen regenwater 

Grenst uw woning aan een huurwoning?

Voor woningen die een regenpijp delen met een huurwoning van woningbouwcorporatie Woonbedrijf is het niet mogelijk om af te koppelen, omdat zij hier momenteel geen toestemming voor gegeven hebben.

U bent niet verplicht om af te koppelen!

Wat u moet weten als u zelf gaat afkoppelen?

Bovengronds afkoppelen is de meest eenvoudige en minst ingrijpende manier om water af te koppelen. Het principe is eenvoudig: de regenpijp afzagen, afdoppen en zorgen dat het regenwater in de bodem kan infiltreren, bijvoorbeeld door de aanleg van een gootje of infiltratievoorziening. Belangrijk hierbij is, dat u het water van uw woning afgeleid. Dit kan door middel van een ‘pvc-bochtje’ op uw regenpijp aan te sluiten, waardoor het regenwater van uw woning wegstroomt en niet tegen uw buitenmuur komt.

Op de volgende websites kunt u meer informatie en filmpjes bekijken over afkoppelen:

Meer informatie

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met Sylvia Hoosemans T: 040-20 83 5 99 of via E: sylvia.hoosemans@valkenswaard.nl