Programma Dommelland

Terug naar overzichtspagina

De gemeente Valkenswaard zet in op een versterking van de economie. De vrijetijdssector is inmiddels één van de belangrijkste economische ontwikkelingen en kan voor Valkenswaard een voorname meerwaarde betekenen voor de werkgelegenheid. Versterking van de vrijetijdssector zorgt voor een intensivering van de verblijfsduur van bezoekers, het aantrekken van nieuwe bezoekers en een ontwikkeling in de top van de paardensector. Dit vertaalt zich positief door naar een gunstig vestigingsklimaat, een goede concurrentiepositie van de regio en het geeft mogelijkheden om Dommelland te verbinden met de excellente kennis aanwezig binnen Brainport. Met de uitvoering van het masterplan wordt het natuurraamwerk en het recreatief raamwerk versterkt zodat ontwikkelingen in Dommelland organisch kunnen groeien. Eén van de opgaven is het verbinden van natuur en recreatie. Vanwege de Dommel als as door het gebied, komt het gebied voortaan als Dommelland op de kaart te staan.

Om dit doel te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkeld als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van de Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie ‘De Groote Heide – Natuurlijk Avonturen Landschap’.

De uitvoering van het masterplan leidt enerzijds tot aantrekking van nieuwe bezoekers in Dommelland door nieuwe doelgroepen (jongeren en gezinnen met oudere kinderen) aan te spreken. Anderzijds leidt het tot hogere bestedingen en een langere verblijfsduur van huidige en nieuwe bezoekers. Dit wordt mogelijk gemaakt door:

 • Uitbreiding van dagrecreatie met attractie(s) in de leisurezone met nieuwe, uitdagende accenten (accent op nieuwe bezoekers).
 • Uitbreiden en kwalitatief verbeteren van dag- en verblijfsrecreatie met als hoofdmotief natuurbeleving met bijbehorende faciliteiten zoals natuurpoort de Malpie (accent op hogere bestedingen).
 • Uitbreiden en kwalitatief verbeteren van dag- en verblijfsrecreatie in de paardensport (accent op hogere bestedingen).
 • Combinaties van bovenstaande.

De structurele werkgelegenheid zal, bij volledige ontwikkeling van het masterplan Dommelland, gegroeid zijn met ca. 250-300 vaste arbeidsplaatsen, vooral afhankelijk van de ontwikkeling van de leisurezone. Daarnaast worden jaarlijks ca 1.000 extra tijdelijke arbeidsplaatsen gecreëerd. Op de totale werkgelegenheid van Valkenswaard betekent dit een groei van 2%-2,5% aan vaste arbeidsplaatsen. Afgezet tegen alleen de toeristisch recreatieve en bedrijvigheid binnen de paardenbranches bedraagt de groei +12% tot +20% en een verdubbeling van het aantal tijdelijke arbeidsplaatsen.

In het uitvoeringsprogramma zijn de organisatorische en programmatische deelprojecten benoemd die voortvloeien uit het masterplan, met bijbehorende financiële opgave. In de analyse zijn totale realisatiekosten begroot op circa € 65 miljoen waarvan de voorbereidingskosten en toezicht circa € 9 miljoen bedragen. Circa 15 tot 20% hiervan zal voor rekening komen van de gemeente. Op hoofdlijnen zijn de kosten in projectentiteiten onder te verdelen in de volgende bedragen:

 • De ‘rode ontwikkelingen’ voor de leisure- en paardenzone en boulevard: € 28 miljoen.
 • De ‘groene ontwikkelingen’ voor met name de reconstructie van natuur : €13 miljoen.
 • Het verbeteren van het recreatie raamwerk met entrees Dommelland: € 6 miljoen
 • De aanpassingen voor de autonome infrastructuur € 16 miljoen.

Voor het grondbeleid heeft de gemeente per type maatregel een andere rol. Actief bij het versterken van het raamwerk (infraprojecten, natuur- en landschapsontwikkeling, etc.) en mogelijk actief bij de realisatie van de leisurezone. Passief bij de ontwikkeling van de paardenzone.

De kleinschalige ontwikkelingen in het masterplan en de versterking van natuur in combinatie met recreatieve routes, alsook de reconstructie van wegen en paden zijn in overeenstemming met het provinciale beleid en passen binnen de provinciale doelstelling. Voor ontwikkelingen met een grotere impact (toevoegen van nieuwe functies en gebouwen) is een uitgebreide planologische procedure van toepassing. De specifieke uitwerking en afstemming met de provincie zijn bepalend voor de haalbaarheid van de ontwikkeling. Om zowel voor natuur als de andere milieuthema’s goede afwegingen te maken bij de verdere uitwerking van het plan zal volgend op het masterplan een uitgebreid integraal milieuonderzoek opgesteld worden voor het gehele gebied. Dit onderzoek heeft het karakter van een milieueffectrapport (MER).

Het masterplan Dommelland is niet vastgesteld door de gemeenteraad op 31 januari 2019.

De Groote Heide Samenwerking

Het centrale concept in de ontwikkelplannen van Valkenswaard is De Groote Heide. Met de gemeenten Eindhoven, Heeze-Leende, Cranendonck, Hamont-Achel en Neerpelt wordt grensoverschrijdend samengewerkt in De Groote Heide om natuurgebieden binnen het gebied van De Groote Heide als de Malpie, de Plateaux, Strabrechtse Heide en het Leenderbos verder te ontwikkelen en de recreatieve waarde van het gebied op verantwoorde wijze te verhogen. De Groote Heide is de achtertuin van Eindhoven en is daarmee van groot belang voor het leef- en vestigingsklimaat in de Brainportregio. De Groote Heide is qua omvang vergelijkbaar met De Veluwe en ecologisch op Brabantse schaal onderscheidend.

Meer informatie over De Groote Heide

Meer informatie

Meer informatie vindt u ook op diverse andere websites.

 • Bereikbaar Valkenswaard
  Een autoluwe N69 voor een beter bereikbaar en leefbaar Valkenswaard.
 • De Groote Heide
  Creëren van werkgelegenheid binnen de sectoren vrijetijdsbesteding en natuur.
 • Evenementen
  Valkenswaard bruist, er is altijd wel wat te doen.
 • GrenscorridorN69
  Alles over de verbetering van de bereikbaarheid en leefbaarheid van het Grenscorridor gebied.