Prestatieafspraken 2021

Afspraken over woonbeleid komende jaren in Valkenswaard

Woningbelang en hun HuurdersBelangenVereniging (HBV) hebben, zoals elk jaar, ook weer voor 2021 met de gemeente Valkenswaard afspraken gemaakt over het woonbeleid in de zogenoemde prestatieafspraken. Deze afspraken gaan onder meer over beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, levensvatbare wijken en over duurzaamheid en energiebesparing.

De gemeente, Woningbelang en de HBV werken samen aan de invulling van het woonbeleid in Valkenswaard. De gemeente is verantwoordelijk voor dit lokale woonbeleid, geeft gronden uit, investeert in openbare ruimte, past bestemmingsplannen aan en is verantwoordelijk voor de uitgifte van (bouw)vergunningen.

Het hebben van goede huisvesting in een veilige en leefbare wijk is een primaire levensbehoefte. Een aantal mensen is niet in staat om (in financiële, fysieke, psychische of sociale zin) op eigen kracht passende huisvesting te vinden. De commerciële markt voorziet hier niet in. Woningcorporaties zorgen ervoor dat deze mensen passende betaalbare woonruimte krijgen. Ongeveer vijfentachtig procent van de sociale huurwoningen blijft betaalbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag.

Op 1 januari 2020 stonden er in Valkenswaard ruim 14.800 woningen waarvan ca. 60% in de koopsector en ca. 40% in de huursector. Ruim 4.300 van deze huurwoningen behoren tot de sociale sector. Hiervan zijn ruim 3.680 wooneenheden in bezit van Woningbelang.

Woningbelang en de gemeente zetten zich samen in om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn in Valkenswaard. Zo zijn er in 2020 28 nieuwbouwwoningen aan de Dr. Schaepmanstraat opgeleverd. Ook in de komende jaren wordt er weer gebouwd. Naast de al voorgenomen nieuwbouwprojecten in 2020 is de behoefte namelijk becijferd op nog ca. 260 extra betaalbare huurwoningen tot 2029 (ca. 29 woningen per jaar). Van deze 260 woningen worden in de jaren 2021- 2024 ca. 90 woningen netto gerealiseerd aan de Stakenborgakker, Emmalaan, Le Sage ten Broekstraat en Ch Ruys de Beerenbroekstraat. In de jaren 2025-2029 is daarmee nog behoefte aan ca. 170 woningen (ca. 34 woningen per jaar).

Naast nieuwbouw is er ook bijzondere aandacht voor de bestaande woningvoorraad. Door Woningbelang worden in 2021 bij regulier planmatig onderhoud, bij mutaties, of op verzoek van de bewoners energiebesparende voorzieningen aangebracht (bijv. HR++ glas bij kozijn-vervanging; een energiezuinige cv-ketel bij ketelvervanging, zonnepanelen etc.). De gemeente houdt zich dit jaar bezig met het opstellen en vaststellen van de transitievisie warmte en er wordt in gezamenlijkheid met o.a. Woningbelang gewerkt aan een warmtevisie per wijk. Daarnaast is het aan de gemeente, Woningbelang en de HBV samen om bewustwording van energieverbruik te bevorderen bij de bewoners.