Prestatieafspraken 2017

Afspraken over woonbeleid komende jaren in Valkenswaard

De in Valkenswaard actieve woningcorporaties Woningbelang, hun HuurdersBelangenVereniging en Woonbedrijf hebben voor 2017 met de gemeente afspraken over het Woonbeleid gemaakt. Dit gebeurt aan de hand van prestatieafspraken. Deze afspraken gaan over beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen, levensvatbare wijken en duurzaamheid en energiebesparing voor het jaar 2017 met een doorkijk naar 2020.

Op grond van de Woningwet moeten woningcorporaties ter voorbereiding op het maken van prestatieafspraken de gemeente jaarlijks voor 1 juli een overzicht toesturen van de voornemens in volkshuisvestelijke werkzaamheden. Ook is hierin vastgelegd dat er overleg moet plaatsvinden met de huurdersorganisaties over de prestatieafspraken.

De gemeente is onder meer verantwoordelijk voor het lokale woonbeleid, geeft gronden uit, investeert in openbare ruimte, past bestemmingsplannen aan en is verantwoordelijk voor de uitgifte van (bouw)vergunningen. De woningcorporaties zorgen voor goede huisvesting in veilige, leefbare wijken door te zorgen voor passende en betaalbare woonruimtes voor mensen met een smalle beurs. Ongeveer vijfentachtig procent van de sociale huurwoningen blijft betaalbaar voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Op 1 januari 2016 stonden er in Valkenswaard ruim 14.000 woningen waarvan ca. 60% in de koopsector en ca. 40% in de huursector. Ruim 4.300 huurwoningen behoren tot de sociale sector.

Woningbelang

In de gemeente Valkenswaard bezit Woningbelang ruim 3600 woningen. In 2016 zijn in de betaalbare huur 22 levensloopbestendige appartementen aan de Bosstraat en 21 starterswoningen aan de Waalreseweg opgeleverd. In 2017 zet Woningbelang zich wederom in om ervoor te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn. Er worden minimaal 100 woningen beschikbaar gesteld voor starters. Daarnaast worden de voorbereidingen gestart voor de nieuwbouw van 16 woningen aan de Stakenborgakker en 44 woningen op de locatie Molensteen. Dit worden Nul-op-de-meter woningen.

Er worden 5 woningen gebouwd voor de bewoners van de locatie Veldbeemd. Daarnaast lopen er 2 herstructureringsprojecten; 18 levensloopbestendige woningen in de Amundsenstraat worden in 2017 opgeleverd en aan de Waalreseweg start de sloop van de appartementen 36 t/m 38i. Op deze locatie bouwt Woningbelang 18 levensloopbestendige appartementen terug. Met haar huurbeleid houdt Woningbelang 85% van haar woningvoorraad onder de betaalbaarheidsgrens van € 628,-, voor mensen die recht hebben op huurtoeslag. Ook gaat Woningbelang verder met het energiezuiniger maken van bestaande woningen, door bijvoorbeeld isoleren en het plaatsen van HR++ glas en energiezuinige CV ketels.

Woonbedrijf

In de gemeente Valkenswaard verhuurt Woonbedrijf 649 betaalbare huurwoningen. Afgelopen jaar zijn in het plan Lage Heide 33 eengezinswoningen en de 6 patiowoningen opgeleverd. En inmiddels zijn ook de 77 appartementen Kloosterpark klaar. In 2017 start Woonbedrijf met de grootschalige verbouwing van de huurappartementen Den Haagacker. De 101 aanleunwoningen en de bedrijfsruimtes dateren uit 1975 en zijn aan een verbouwing toe. Het gebouw wordt tot op het casco afgebroken en opnieuw opgebouwd. In Den Haagacker komen 105 zelfstandige woningen voor senioren, met verschillende indelingen. Zo kunnen bewoners kiezen wat voor woning het best bij hen past. De woningen zijn allemaal voor senioren van 65 jaar en ouder die zelfstandig kunnen wonen.

Verder gaat Woonbedrijf een plan maken om de woningen te verduurzamen in de wijk Kreijenbeek.