Over Dommelland

Terug naar overzichtspagina

Gemeente Valkenswaard wil zich meer als vrijetijdsgemeente ontwikkelen, om meer banen te realiseren en meer bezoekers aan te trekken. Dit alles heeft een positief effect op de economie. De gemeente wil dit bereiken door meer gebruik te maken van de aanwezige natuur (De Groote Heide) en de mogelijkheden tot vrijetijdsbesteding (leisure) in het buitengebied. Daarbij staan bescherming van kwetsbare natuur en oog voor duurzaamheid centraal.

In 2017 is gestart met het programma voor de gebiedsontwikkeling in het buitengebied van Valkenswaard: Dommelland. Dit programma zal een gebiedsvisie en Masterplan opleveren. Voor het opstellen van de visie en het Masterplan is inwoners, ondernemers en verschillende partners uit de regio gevraagd mee te denken over kansen in het gebied. Het programma Dommelland komt voort uit de Toekomstvisie 2030 en de visie Natuurlijk Avonturen Landschap.

Startnotities en beleidskaders - 2019

In december 2018 is door de gemeenteraad van Valkenswaard het Masterplan Dommelland ter kennisgeving aangenomen. Tijdens de behandeling van het Masterplan bleek dat er veel inhoudelijke vragen waren. Tevens was de wijze van participatie niet volledig duidelijk. Na aanleiding van deze bevindingen is het Masterplan opgesplitst in Beleidskaders en Startnotities per deelgebied. Door deze splitsing is helderheid gegeven aan de kaders waarin ontwikkelingen plaats kunnen vinden. In 2019 zijn de beleidskaders en de startnotities per deelgebied vastgesteld door de gemeenteraad.

Participatietraject

Tijdens de inloopbijeenkomst op 2 maart 2020 konden bezoekers zich aanmelden voor de betreffende werkgroepen per deelgebied, zoals in de startnotitie omschreven. De deelgebieden zijn vastgesteld in de startnotities; Leisurezone, Groene entree, Natuurpoort de Malpie, Borkel & Schaft en Boulevard & Paardenzone. Ruim 80 inschrijvingen zijn binnen gekomen waardoor we samen met bewoners, ondernemers en geïnteresseerde kunnen werken aan een uitvoeringsprogramma per deelgebied. 

Lees meer over het participatietraject.

Masterplan Dommelland - december 2018

Samenvatting - Om dit masterplan te verwezenlijken wordt Dommelland ontwikkelt als een ruimtelijk functioneel park. Met het masterplan wordt ingezet op Leisure, bedrijvigheid in de paardenbranches, natuur, landschap, het recreatieve netwerk en een autoluw raamwerk. De maatschappelijke opgave daarbij is verduurzaming van Dommelland met de diverse ontwikkelingen. Voor sommige onderdelen van het masterplan is mogelijk een maatwerkoplossing noodzakelijk in het kader van Programma Aanpak Stikstof (PAS). Verschillende mogelijke oplossingen zijn reeds in beeld, de gemeente Valkenswaard zal in de nadere uitwerking bekijken wat de beste oplossing is om de benodigde ontwikkelruimte te creëren. De integrale ambities moeten nader uitgewerkt worden in samenwerking met provincie Noord-Brabant en aansluiten bij de gebiedsvisie 'De Groote Heide - Natuurlijk Avonturen Landschap'.

Lees meer over het Masterplan Dommelland en het bijlagenboek

Het masterplan is tijdens de raadsessie op 31 januari 2019 ter kennisgeving aangenomen.

Natuurlijk Avonturen Landschap

Valkenswaard en De Groote Heide zal zich moeten onderscheiden van andere natuurgebieden in Nederland en België, wanneer zij het vrijetijdseconomische potentieel willen benutten dat de bijzondere natuur en diversiteit aan landschappen in zich heeft. Dit begint met het creëren van een duidelijk beeld over wat De Groote Heide is en waar het ligt. De Groote Heide is het ruige natuurgebied in de driehoek Eindhoven, Lommel, Weert en is de ‘achtertuin van Brainport’. De plek waar iedereen uit de regio lekker actief buiten is in een Natuurlijk Avonturen Landschap.

Lees de visie Natuurlijk Avonturen Landschap

Toekomstvisie 2030

We willen nu en in 2030 lekker kunnen wonen in een rustige en groene omgeving met diverse voorzieningen (winkels, sporten, bibliotheek, theater, scholen, seniorenwoningen, apotheken en artsen). Ook willen we een gemeente zijn waar we elkaar kennen en willen helpen als dat moet. En we willen bereikbaar zijn voor bijvoorbeeld bezoekers die hier in ons centrum komen winkelen of op een terrasje komen genieten van al het moois dat we bieden hebben.

Om antwoorden te geven op de vraag: wat voor gemeente wil Valkenswaard zijn?, heeft de gemeenteraad in 2011 de ‘Toekomstvisie 2030’ vastgesteld. Inwoners, verenigingen en ondernemers hebben destijds hun zegje gedaan en een bijdrage geleverd. De toekomstvisie is dus van ons allen en zorgt ervoor dat de gemeente de juiste keuzes maakt. Denk aan de uitwerking van projecten, plannen of ideeën voor het centrum, het buitengebied of bereikbaarheid per ov, fiets of auto. Voor nu, op de korte termijn, maar ook voor onze (klein) kinderen voor op de iets langere termijn. 

Lees meer over de Toekomstvisie 2030

Ontwikkelgebied

Voor het programma Dommelland gaat het om het buitengebied van Valkenswaard: de Leisurezone ten zuiden van Dommelen en ten noordoosten van Center Parcs De Kempervennen, de N69 Zuid (de weg langs Center Parcs de Kempervennen) natuurgebieden de Malpie, de Plateaux, en de Maastrichterweg waaraan een Paardenboulevard is bedacht.

Themabijeenkomst De Groote Heide - Dommelland