Zo veel mogelijk aansluiten bij het gezin staat voorop

Dit item is gearchiveerd op 20-01-2020.

Gezamenlijk persbericht betrokken organisaties

14 februari 2017 – De 21 gemeenten in Zuidoost Brabant en vier gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering hebben op 9 februari een samenwerkingscontract getekend. Ook de gemeente Valkenswaard is partner in deze samenwerking.

Met het contract bekrachtigen de genoemde partijen hun inzet om jeugdbescherming zo goed mogelijk gezamenlijk vorm te geven en spreken ze een langdurige samenwerking uit. De insteek van de samenwerking is er op gericht om gezinnen met kinderen die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk te ondersteunen om erger te voorkomen en de oorzaken van de problematiek aan te pakken. Vaak gaat het dan om gezinnen waar sprake is van een (dreigende) onder toezichtstelling. Het accent verschuift van aandacht voor het individuele kind naar aandacht voor het gehele gezin.

In de regio zijn nu vier aanbieders actief die ieder hun specifieke expertise kunnen inzetten; Jeugdbescherming Brabant, William Schrikker Groep, het Leger des Heils en Jeugd Veilig Verder.

Aansluiten bij het gezin

Een belangrijk uitgangspunt is dat er meer aansluiting bij het gezin wordt gezocht. Voorheen werd er vooral gekeken naar het individuele kind waar hulp voor nodig was. Nu wordt er breder gekeken en wordt nog meer dan voorheen de gezinssituatie meegenomen. Aandacht dus ook voor alle kinderen in het gezin. Waarbij wijkteams en de gecertificeerde instellingen beter samenwerken en gebruik maken van elkaars expertise. Op deze manier wordt gewerkt aan de oorzaak van de problematiek en krijgt een gezin ondersteuning daar waar nodig om de situatie te verbeteren. Het streven is om tijdig de ondersteuning in te zetten, zodat zwaarder ingrijpen wordt voorkomen en gezinnen duurzaam geholpen zijn.

Samen vormgeven

Om tot een verbeterde aanpak te komen is het essentieel dat gemeenten en de gecertificeerde instellingen met elkaar samenwerken en tot goede afspraken komen. Het afgelopen jaar hebben de betrokken partijen hierin met elkaar het gesprek gevoerd. Niet alleen de professionals, maar ook ouders en jongeren dachten mee over de veiligheid van kinderen in onze regio. Uiteindelijk heeft de gedeelde visie, namelijk maximale inzet om kinderen veilig te kunnen laten opgroeien en ontwikkelen, er toe geleid dat het contract voor 2017 er ligt.