Wethouders Valkenswaard benoemd

Dit item is gearchiveerd op 22-06-2018.

18 mei 2018 - In de raadsvergadering van 17 mei 2018 zijn de heren T.P.T.H. (Theo) Geldens (H&G), C. (Kees) Marchal (CDA) en mevrouw M.H. (Mieke) Theus (PvdA), benoemd tot wethouder van de gemeente Valkenswaard.

De heer J.C.H. (Jos) Roothans werd benoemd tot raadslid van de H&G-fractie in plaats van T. Geldens. De heer P.M.A.M. (Peter) Vissers werd benoemd tot raadslid van de PvdA-fractie in plaats van mevrouw M. Theus.

Het nieuwe college heeft vandaag, vrijdag 18 mei, de portefeuilleverdeling vastgesteld. Deze ziet er als volgt uit:

Burgemeester A. Ederveen: Openbare Orde en Veiligheid, integriteit, burgerzaken, intergemeentelijke samenwerking, communicatie en marketing, coördinatie handhaving en coördinatie toekomstvisie (inclusief Groote Heide).

Wethouder T. Geldens (1e loco-burgemeester): Financiën, grondzaken, vastgoed, duurzaamheid, bedrijvigheid (inclusief Masterplan Centrum), beheer openbare ruimte, vergunningen, monumenten, sport, Gemeenschappelijke regelingen: Cure, Ergon en ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost Brabant).

Wethouder C. Marchal (2e loco-burgemeester): Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting, verkeer en mobiliteit, personeel en organisatie, toerisme en recreatie, dienstverlening, Gemeenschappelijke regelingen: Cure.

Mevrouw M. Theus (3e loco-burgemeester): Zorg en welzijn, werk en inkomen, wijkgericht werken, onderwijs, cultuur, Gemeenschappelijke regelingen: Ergon, GGD.