Werken aan meer woningen

Dit item is gearchiveerd op 01-03-2019.

8 februari 2019 - Binnenkort staat het nieuwe woningbouwprogramma op de raadsagenda.

De gemeente Valkenswaard vindt het belangrijk dat de vaart erin blijft met het realiseren van nieuwe woningen. Daarom zet zij hier ook in het nieuwe programma weer vol op in. In de komende jaren blijft de gemeente bouwen aan woningbouwprojecten die aansluiten op de vraag. We willen starters op de woningmarkt in Valkenswaard houden en een aantrekkelijke woonplaats zijn voor jongeren en jonge gezinnen. Daarmee werken we aan onze Toekomstvisie; het behouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen en het behouden van levendige wijken en sociale samenhang.

Van krimp naar groei

In de afgelopen periode is in Valkenswaard veel gebouwd. Hierdoor is het aantal inwoners niet langer afgenomen maar zelfs gestegen. Zo kan de gemeente investeren in het behouden van goede voorzieningen in Valkenswaard.
Dat nieuwbouw ook voor jongeren en jonge gezinnen belangrijk is, blijkt uit de gerealiseerde nieuwbouwprojecten in de periode 2015 tot en met 2018. Gemiddeld worden de nieuwbouwwoningen voor bijna 50% bewoond door jongeren en jonge gezinnen tot en met 35 jaar. De andere helft leidt tot doorstroming. Doordat huishoudens doorschuiven naar een woning die ook financieel beter bij hun situatie past, komen er meer betaalbare woningen op de markt.

Nieuwe bouwplannen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om ook in de komende jaren een aantal nieuwe woningbouwlocaties op te pakken. In de periode 2019 tot en met 2021 wil het college enkele gemeentelijke locaties invullen met woningbouw voor jongeren. Het gaat dan om de locatie aan de Emmalaan, na sloop van de voormalige gemeentewerf, en de locatie aan de Amundsenstraat, na sloop van de sporthal.
Voor de locatie aan de Barentszstraat, waar de Boodschappenmand gebruik van maakte, wil het college bekijken of er belangstelling is voor een CPO-project. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, een gezamenlijke aanpak waarin inwoners samen met anderen een stuk grond kopen en daar een aantal huizen bouwen.

Compacter centrum

In het nieuwe woningbouwprogramma kijkt het college ook naar een andere invulling van het centrum. Dit sluit aan bij het beleid van de provincie Noord-Brabant. Leegstaande winkels buiten het centrum zouden bijvoorbeeld als woonruimte gebruikt kunnen worden. Het centrum wordt hierdoor een stuk compacter en aantrekkelijker voor bezoekers.

Commissie- en raadsvergadering

Tijdens de commissievergadering op donderdag 14 februari bespreekt de raad het nieuwe woningbouwprogramma. Via spreekrecht kunt u als inwoner hier uw mening over geven. Hiervoor krijgt u vijf minuten. Spreekrecht aanvragen kan bij de griffie. Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden bij de griffier, mevrouw drs. C. Miedema, via telefoonnummer (040) 2083407. Op 28 februari beslist de raad over het nieuwe woningbouwprogramma.